V.M.Bleikher I.V. Gauner. Patopsychologická diagnostika >> CEREBRÁLNA AEROSKLERÓZA Priebeh cerebrálnej aterosklerózy je charakterizovaný rôznymi klinickými formami.

CEREBRÁLNA ATEROSKLERÓZA Priebeh cerebrálnej aterosklerózy je charakterizovaný rôznymi klinickými formami. Všeobecne sa uznáva, že hlavnou formou ochorenia je cerebrosklerotická asténia. Jedným z hlavných príznakov asténie je vyčerpanie duševných funkcií. Jeho štúdia umožňuje jasne určiť patogenetické vlastnosti a typ astenického stavu. Hodnotenie závažnosti vyčerpania v priebehu choroby dáva dôvod na posúdenie účinnosti liečby, je objektívnym indikátorom zmien stavu pacienta..

Prítomnosť únavy možno posúdiť porovnaním výsledkov na začiatku a na konci štúdie. V niektorých prípadoch, keď je vyčerpanie značné, zistíme ho dokonca v procese výskumu akoukoľvek relatívne dlhou metódou. Vyjadruje sa napríklad v náraste prestávok a výskyte chýb na konci štúdie metódou počítania, v náraste latenčného obdobia a ťažkostiach pri výbere slov, v konečnej fáze štúdie metódou výberu antoným. Vyčerpanie v štúdii obzvlášť zreteľne ukazujú špeciálne metódy zamerané na štúdium výkonu - tabuľky Schulte, Kraepelin, v jazykovej korektúre. Krivky vyčerpania pri štúdiu týchto metód u pacientov s cerebrálnou aterosklerózou nie sú rovnaké. Medzi nimi možno rozlíšiť dva hlavné typy zodpovedajúce najcharakteristickejším syndrómom asténie. Pre hyperstenický syndróm je charakteristický začiatok úlohy rýchlym tempom a veľmi skorý nástup vyčerpania. Následne sa príležitostne zaznamená krátkodobé zlepšenie ukazovateľov. Krivka vyčerpania hyperstenického typu pri skúmaní so Schulteovými tabuľkami má cikcak charakter. Napríklad hľadaním čísel v prvej tabuľke teda pacient strávi 48 s, v druhej - 1 min 18 s, v tretej - 1 min 23 s, vo štvrtej - 51 s, v piatej - 1 min 12 s atď. Vyšetrovanie tabuliek Kraepelina v týchto prípadoch tiež odhalilo výrazný rozdiel v tempe úlohy v jej rôznych fázach, v počte doplnení vykonaných v rôznych časových obdobiach a v chybách urobených počas tohto obdobia.

V hypostenických podmienkach je krivka vyčerpania iná. Pri skúmaní tabuliek Schulte je teda zaznamenané postupné zvyšovanie času stráveného pri každom ďalšom stole. Počas celej štúdie sa úroveň plnenia úloh neustále znižuje z dôvodu zvyšujúceho sa vyčerpania. Preto sa pri štúdiu Kraepelinových tabuliek zaznamenáva postupné zhoršovanie pracovného tempa. V hypostenických stavoch sa vyčerpanie prejavuje nielen pri porovnávaní časov hľadania čísel v rôznych tabuľkách Schulte, ale aj v rámci tej istej tabuľky. Na tento účel si môžete každých 30 sekúnd zaznamenať počet čísel nájdených pacientmi. Pri cerebrálnej ateroskleróze možno zistiť určitú koreláciu medzi charakterom vyčerpania a klinickým štádiom ochorenia. Počiatočné štádium ochorenia je charakterizované hyperstenickým typom vyčerpania. V budúcnosti, s progresívnym priebehom mozgovej aterosklerózy, sa vyčerpanie v experimente prejaví ako hypostenický typ. V týchto prípadoch možno tieto formy astenických syndrómov považovať za postupné štádiá klinických prejavov jedného patologického procesu. Zlyhanie pri cerebrálnej ateroskleróze priamo súvisí s nedostatkom aktívnej pozornosti. Prejavuje sa to v vynechaní jednotlivých čísel v tabuľkách Schulte, v náraste ku koncu štúdie, počte chýb v Kraepelinových tabuľkách. Obzvlášť zreteľne sa to nachádza v teste korektúry - zaznamenávajú sa vynechania písmen, zbytočné prečiarknutie podobných alebo susedných písmen, vynechanie celých riadkov. Chyby sa buď kvantitatívne zväčšia do konca štúdie, alebo sa v priebehu experimentu nerovnomerne rozložia do skupín.

V.M.Bleikher I.V. Gauner. Patopsychologická diagnostika. Kyjev, 1986.

Hypersthenické vyčerpanie

Výskum zručností. Na štúdium praxe sa pacientom ponúkajú vzorky v prípade, že existuje istota, že pacient predtým zvládol stratené zručnosti. Na vykonanie tejto techniky sa používa sada rôznych predmetov, napríklad detská topánka so šnúrkami (na zašnurovanie topánky), 3 pásy pásky alebo lana pripevnené na vodnom mieste (na zapletanie copu pre ženy), pohár, fľaša, kanva, kľúč so zámkom, krabička s gombíkmi, kocky Koosa, Linkova kocka atď. Tieto testy sa používajú hlavne u starších pacientov a osôb s organickými mozgovými léziami. Na štúdium koordinácie ruka-oko sa dá použiť elektrokinograf. Skúma sa presnosť pohybu oboch rúk, schopnosť pacientov koordinovať pohyb daným tempom, korigovať ich pod kontrolou zraku.

Mozgová ateroskleróza

Výrazným porušením pri tejto chorobe je zvýšené vyčerpanie duševných procesov. V tomto prípade existujú dva hlavné typy vyčerpania:

1. Hypersthenický typ - striedanie rýchleho tempa (hlavne na začiatku) s poklesom, potom opäť zvýšenie tempa. Desaťčlenná krivka zapamätania, časová krivka na hľadanie čísel na tabuľkách Schulte sú prerušované, cikcakovite. Pri iných metódach sa v zásade striedajú správne rozhodnutia s chybnými, ktoré pacient opraví na pokyn psychológa. Hypertenický typ vyčerpania je charakteristický pre počiatočné štádium ochorenia..

2. Hypostenický typ - zníženie tempa a kvality úlohy v priebehu času, najmä ku koncu recepcie a s predĺženou intelektuálnou záťažou. Hypotenický typ naznačuje progresívny priebeh. Vyskytuje sa porucha reči vo forme parafázií, vytrvalosti, rušivého účinku (uvalenie vedľajších aktivít na hlavnú činnosť, čo sťažuje dosiahnutie cieľa).

S progresiou ochorenia sa odhaľujú poruchy pamäti: spočiatku je reprodukcia ťažká, potom retencia a tvorba stopových množstiev. Obzvlášť výrazné sú ťažkosti s pamätaním kombinácií umelých zvukov. Asociačná pamäť je narušená menej. Možno zaznamenať zotrvačnosť duševnej činnosti. Štúdie myšlienok odhaľujú nerovnosti v úrovni zovšeobecňovania. Na pozadí dostupnosti všetkých mentálnych operácií sú rozhodnutia zaznamenávané na základe pridelenia sekundárnych znakov rozdielov a podobností. Je to spôsobené zvýšeným vyčerpaním.

Psychické poruchy organického pôvodu.

rubrika: Lekárska psychológia, prečítané 37957-krát

V práci patopsychológa je často potrebné diagnostikovať medzi organickým ochorením mozgu a schizofréniou. V takom prípade by sa mala starostlivo preskúmať pozornosť, pamäť, myslenie, príznaky vyčerpania..

V oblasti organickej psychopatológie na štúdium duševnej činnosti pacientov s mozgovými chorobami vaskulárnej, atrofickej a nádorovej etiológie (nádory, úrazy, niektoré typy vaskulárnych patológií mozgu, Pickova choroba, Alzheimerova choroba, starecká demencia atď.) Sú potrebné nielen vedomosti v odbore patopsychológie, ale aj v odbore neuropsychológie.

Pri ochoreniach mozgu rôzneho pôvodu sa vyskytujú príznaky zvýšeného vyčerpania, straty pamäti, ťažkosti pri práci s abstraktnými pojmami, obrazný význam, zotrvačnosť myslenia. Presnejšie informácie na rozlíšenie dvoch organických chorôb (napríklad Pickovej choroby alebo Alzheimerovej choroby) sa zameraním na poškodenie mozgu získajú špeciálne testy neuropsychológie..

V dôsledku organických zmien v mozgu sú zaznamenané psychopatické poruchy osobnosti a astenické poruchy. Možné je aj zníženie úrovne intelektuálno-domácich procesov. Pre psychopatické poruchy osobnosti je charakteristické zúženie okruhu záujmov, určitá pasivita, afektívna labilita, niekedy, výbušnosť, hrubosť. Astenické poruchy sú vyjadrené vo zvýšenom vyčerpaní, podráždenej slabosti. Ak dôjde k intelektuálno-podnikateľskému poklesu, potom dôjde k poklesu kritiky, neopatrnosti, eufórie, hnevu, plačlivosti..

Vlastnosti patopsychologického výskumu organických chorôb

Patopsychologická štúdia pamäti pacientov s týmito typmi patológie odhaľuje pokles objemu priameho a nepriameho memorovania. Zavedenie sprostredkovania (piktogram) nezlepšuje reprodukciu. Téma je zameraná na množstvo drobných detailov výkresu, čo sťažuje uchovanie stimulačných slov v pamäti. Ťažkosti s abstrakciou od konkrétnych detailov, tendencia k nadmernému podrobovaniu asociácií vedie k nemožnosti identifikácie významných znakov podobnosti a rozdielov v metódach „vylúčenia objektov“, „klasifikácie objektov“, „definovania pojmov“, „porovnávania pojmov“ atď. Zúženie rozsahu vnímania sťažuje stanovenie príčinnej súvislosti - investigatívne súvislosti v sériách malieb s jedinou zápletkou, porozumenie kontextu. V dôsledku známok zvýšeného vyčerpania odhalených v metódach „proof test“, „počítanie podľa Kraepelina“, „Schulteho tabuľky“ a ďalšie, dochádza k nerovnomernej úrovni zovšeobecnenia. To naznačuje výkyvy v duševnej výkonnosti..

Poruchy reči Na získanie jasnejšieho obrazu o organických zmenách sa používajú metódy neuropsychológie: štúdie reči pacientov, vizuálna gnóza, konštruktívna prax. Tu sú najčastejšie porušenia zistené pomocou špeciálnych metód:

1) kontaminácia - spojenie častí samostatných slov;
2) vytrvalosť - uviaznutie v samostatných slovách;
3) parafázia - skreslenie slov alebo nahradenie jedného slova iným, často zvukovo podobné, ale významovo vzdialené;
4) agrafia - porušenie písania, ktoré sa prejavuje stratou schopnosti písať písmená slovami so zachovanou inteligenciou, často v dôsledku nedostatočného rozvoja fonemického sluchu;
5) alalia - porucha reči so zachovaným sluchom;
6) dyzartria - porušenie výslovnosti;
7) afázia - porucha reči spočívajúca v strate schopnosti používať slová, frázy ako prostriedok na vyjadrenie myšlienok;
8) paralexia - porušenia, ku ktorým dochádza počas čítania, totožné s parafáziou.

1. Študuje sa ústna reč, to znamená hovorová reč: prerozprávanie, opakovania, automatická reč (čísla, mesiace, poézia). Zároveň sa pozornosť zameriava na túžbu hovoriť, na chudobu alebo bohatosť reči, na gramatickú štruktúru, prítomnosť parafázií, vytrvalosť atď..
2. Analýza písomného prejavu: podvádzanie, diktát, prerozprávanie.
3. Porozumenie ústneho prejavu. Venujte pozornosť porozumeniu slov, fráz, jednoduchých a zložitých štruktúr, zámerne smiešnym frázam a pokynom.
4. Preskúmajte čítanie - schopnosť čítať a čítať s porozumením.

Poruchy vnímania. Najčastejšie s léziami okcipitálno-parietálnej a okcipitálnej časti mozgovej kôry je vizuálna agnózia, menej často sluchová a hmatová agnózia. Rôzne typy agnózie sa objavujú v dôsledku porušenia mentálnej syntézy jednotlivých prvkov do celých skupín. To znamená, že predmet sa zameriava na jednotlivé „svetlé“, ale sekundárne podnety, bez zvýraznenia podstatných vlastností.

Porušenie praxe. U pacientov s léziami dolnej temennej oblasti mozgu sa zistia apaktické poruchy, ktoré sa vyznačujú ťažkosťami pri dobrovoľných pohyboch, stratou predtým vytvorených schopností. V takom prípade môže subjekt vykonávať jednotlivé elementárne úkony, ale je porušená ich postupnosť (časová a priestorová). Môže byť tiež ťažké implementovať určitý akčný program z dôvodu porušenia spojenia medzi časťami mozgu a vizuálnym analyzátorom..

Výskum zručností. Na štúdium praxe sa pacientom ponúkajú vzorky v prípade, že existuje istota, že pacient predtým zvládol stratené zručnosti. Na vykonanie tejto techniky sa používa sada rôznych predmetov, napríklad detská topánka so šnúrkami (na zašnurovanie topánky), 3 pásky stužky alebo lano pripevnené na jednom mieste (na zapletenie copu pre ženy), pohár, fľaša, kanva na vodu, kľúč so zámkom, krabica s gombíkmi, Kocky Koos, Linkova kocka atď. Tieto testy sa používajú hlavne u starších pacientov a osôb s organickými mozgovými léziami. Na štúdium koordinácie ruka-oko sa dá použiť elektrokinograf. Skúma sa presnosť pohybu oboch rúk, schopnosť pacientov koordinovať pohyb daným tempom, korigovať ich pod kontrolou zraku.

Mozgová ateroskleróza

Výrazným porušením pri tejto chorobe je zvýšené vyčerpanie duševných procesov. V tomto prípade existujú dva hlavné typy vyčerpania:

1. Hyperstenický typ - striedanie rýchleho tempa (hlavne na začiatku) s poklesom, potom opäť zvýšenie tempa. Desaťčlenná krivka zapamätania, časová krivka na hľadanie čísel na tabuľkách Schulte sú prerušované, cikcakovite. Pri iných metódach sa v zásade striedajú správne rozhodnutia s chybnými, ktoré pacient opraví na pokyn psychológa. Hypertenický typ vyčerpania je charakteristický pre počiatočné štádium ochorenia..

2. Hypostenický typ - zníženie tempa a kvality úlohy v priebehu času, najmä ku koncu recepcie a s predĺženou intelektuálnou záťažou. Hypotenický typ naznačuje progresívny priebeh. Vyskytuje sa porucha reči vo forme parafázií, vytrvalosti, rušivého účinku (uvalenie vedľajších aktivít na hlavnú činnosť, čo sťažuje dosiahnutie cieľa).

S progresiou ochorenia sa odhaľujú poruchy pamäti: spočiatku je reprodukcia ťažká, potom retencia a tvorba stopových množstiev. Obzvlášť výrazné sú ťažkosti s pamätaním kombinácií umelých zvukov. Asociačná pamäť je narušená menej. Možno zaznamenať zotrvačnosť duševnej činnosti. Výskum myslenia odhaľuje nerovnosti úrovne zovšeobecnenia. Na pozadí dostupnosti všetkých mentálnych operácií sú rozhodnutia zaznamenávané na základe pridelenia sekundárnych znakov rozdielov a podobností. Je to spôsobené zvýšeným vyčerpaním.

S progresiou ochorenia je možný výskyt takzvanej aterosklerotickej demencie: zníženie úrovne generalizácie, výrazné zníženie pamäti, zvýšenie porúch reči (amnestická afázia, konfabulácia, fixačná amnézia), zníženie kritiky myslenia, najmä na pozadí vyčerpania.

Senilná (senilná) demencia

Príčina senilnej demencie nie je jasná. Senilná demencia má niekoľko podôb: jednoduchá, konfabulačná, klamná. Toto ochorenie sa vyskytuje v dôsledku progresívneho atrofického procesu v mozgu po 65 rokoch.

V správaní pacienta môže byť hrubosť, bezočivosť, podozrievavosť, skúmavosť, izolácia, výrazný egocentrizmus. Vyskytujú sa významné poruchy pamäti, mechanické aj sémantické. Krivka zapamätania pre desať slov má charakter „plató“ (2 - 3 slová). Vyskytuje sa porušenie tvorby stopy, reprodukcie. Najskôr je narušená pamäť na súčasné udalosti, potom na udalosti v minulosti. Ťažkosti so sústredením. Úroveň procesov generalizácie a abstrakcie klesá. Pre poruchy reči je charakteristický pokles slovnej zásoby, výrečnosť, neurčitosť reči, vytrvalosť, agresivita, povrchnosť a strata zamerania. Vyskytujú sa apatické poruchy, agnózia, apraxia. Keď sa bolestivé príznaky zintenzívnia, okruh záujmov sa zúži na stravovanie, spánok a správu prirodzených potrieb.

Konfabulačná forma ochorenia sa objavuje v dôsledku aterosklerózy spojenej s vyššie opísaným atrofickým procesom. Líši sa eufóriou, rozmarom, množstvom konfabulácií.

Pre klamnú formu je typický zmätok. Vyskytuje sa v dôsledku pridania iného ochorenia, ktoré zvyšuje atrofický proces.

Alzheimerova choroba

Toto je atypická forma senilnej demencie, pretože choroba začína v mladšom veku (40 - 45 rokov). Kurz je náročnejší. V tomto prípade atrofický proces ovplyvňuje vo väčšej miere jednotlivé oblasti mozgu (parieto-okcipitálne, časové, čelné časti ľavej hemisféry). V prvom štádiu Alzheimerovej choroby sú zaznamenané poruchy pozornosti, intelektuálno-domáci pokles, poruchy písania a čítania, gnóza a prax. V druhom štádiu demencia progreduje s apatickými, agnostickými a apraxickými poruchami. V tretej etape nastáva hlboký mentálny úpadok. Postupnosť vývoja ochorenia je rovnaká ako u senilnej demencie, ale úpadok duševnej činnosti je hlbší. Pacienti v dôsledku závažných amnestických porúch sú bezmocní, nedokážu sa o seba postarať, môžu vykonávať asociálne aktivity, a preto potrebujú neustálu starostlivosť.

Pickova choroba

Toto ochorenie je založené na atrofii určitých častí mozgu (frontálnych, temporálnych alebo parietálnych). U týchto pacientov sa prejavujú tieto zmeny osobnosti: znížená iniciatíva, pasivita, letargia, spontánnosť, afektívne zhrubnutie, často zvýšené pozadie nálady, sexuálna promiskuita. Dochádza k porušeniu dobrovoľnej reprodukcie, zotrvačnosti proaktívnej inhibície (tzv. Interferujúci efekt), konfliktu v dôsledku prudkého poklesu intelektuálnej a duševnej činnosti. Pozorujú sa aj amnestické poruchy, afázia, agrafia, vytrvalosť (slová, frázy, pohyby). Strata pamäti je zvyčajne druhoradá k vyššie uvedeným poruchám. Pacienti majú dlhodobú schopnosť písať automatizované engramy a čítať (bez porozumenia).

V počiatočnom štádiu ochorenia zostáva schopnosť opravy a odtlačku. Pacienti reprodukujú 7 - 8 slov z 10 v porovnaní s pacientmi so senilnou demenciou a Alzheimerovou chorobou (2 - 3 slová). Korsakovov syndróm je zaznamenaný zriedka. V porovnaní s Alzheimerovou chorobou dochádza k rýchlej progresii demencie. Na konci choroby sa zaznamená ľahostajnosť voči všetkým javom života a rozpad reči.

1. Bleikher VM Klinická patopsychológia. - Taškent, 1976.
2. Patigarychológia Zeigarnik BV. - M., 1976.
3. Mikheev VV, Nevzorova TA Nervové a duševné choroby. - M., 1953.
4. Sprievodca po psychiatrii: V 2 zväzkoch / Red. A. V. Snežnevskij. - M., 1983.

S. N. Bokov klinická patopsychológia: Manuál

Pre hyperstenický syndróm je charakteristický začiatok úlohy rýchlym tempom a veľmi skorý nástup vyčerpania. Následne sa príležitostne zaznamená krátkodobé zlepšenie ukazovateľov. Krivka vyčerpania hyperstenického typu pri skúmaní so Schulteovými tabuľkami má cikcak charakter. Napríklad napríklad pacient strávi 48 s vyhľadávaním čísel v prvej tabuľke, 1 min 18 s v druhej, 1 min 23 s v tretej, 51 s vo štvrtej, 1 min 12 s v piatej atď. Vyšetrovanie tabuliek Kraepelina v týchto prípadoch tiež odhalilo významný rozdiel v tempe úlohy v jej rôznych fázach, v počte pridaní vykonaných v rôznych časových obdobiach a chybách urobených v tomto prípade.

V hypostenických podmienkach má krivka vyčerpania inú povahu. Pri skúmaní tabuliek Schulte je teda zaznamenané postupné zvyšovanie času stráveného pri každom ďalšom stole. Počas celej štúdie sa úroveň plnenia úloh neustále znižuje z dôvodu zvyšujúceho sa vyčerpania mostíka. Preto sa pri štúdiu Kraepelinových tabuliek zaznamenáva postupné zhoršovanie pracovného tempa. V hypostenických stavoch sa vyčerpanie prejavuje nielen pri porovnávaní časov hľadania čísel v rôznych tabuľkách Schulte, ale aj v rámci tej istej tabuľky. Za týmto účelom môžete každých 30 sekúnd označiť počet čísel nájdených pacientmi..

Pri cerebrálnej ateroskleróze možno zistiť určitú koreláciu medzi charakterom vyčerpania a klinickým štádiom ochorenia. Počiatočné štádium ochorenia je charakterizované hyperstenickým typom vyčerpania. V budúcnosti, s progresívnym priebehom mozgovej aterosklerózy, sa vyčerpanie v experimente prejaví ako hypostenický typ. V týchto prípadoch možno tieto formy astenických syndrómov považovať za postupné štádiá klinických prejavov jedného patologického procesu..

Nedostatok aktívnej pozornosti priamo súvisí s vyčerpaním pri cerebrálnej ateroskleróze. Prejavuje sa to v vynechaní jednotlivých čísel v tabuľkách Schulte, v náraste ku koncu štúdie, počte chýb v Kraepelinových tabuľkách. Obzvlášť zreteľne sa to nachádza v teste korektúry - zaznamenávajú sa vynechania písmen, zbytočné prečiarknutie podobných alebo susedných písmen, vynechanie celých riadkov. Chyby sa buď kvantitatívne zväčšia do konca štúdie, alebo sa v priebehu experimentu nerovnomerne rozložia do skupín.

Zaujímavé sú epizodické doslovné parafázie pozorované pri aterosklerotickej asténii. Zvuk sa najčastejšie nahrádza slovom, zatiaľ čo sa zachováva jeho fonematická kostra, napríklad namiesto -, namiesto - golu-batnya>. Vytvorili sme predpoklad o úlohe určitej nedostatočnosti pozadí-matematickej diferenciácie v genéze doslovných parafázií, ktorá sa zisťuje pri vyšetrení pacientov s cerebrálnou aterosklerózou podľa metódy MS Lebedinského. Táto nedostatočnosť základnej matematickej diferenciácie sa vysvetľuje slabosťou inhibície diferenciácie spojenou s poruchami pohyblivosti duševných procesov zistenými už v počiatočných štádiách cerebrálnej aterosklerózy. Pravdepodobne významnú úlohu v tomto zohrávajú poruchy pozornosti zistené v jazykovej korektúre..

Jedným z najskorších a najvýraznejších príznakov ochorenia je porucha pamäti. Už pri počiatočných prejavoch ochorenia sa pacienti často sťažujú, že si v konverzácii nemôžu spomenúť na správne slovo. Až neskôr, po niekoľkých hodinách, keď na to pacient nemyslí, je správne slovo. Toto včas poznamenal V.A. Gorovoy-Shaltan (1950), ktorý písal o poruchách dobrovoľného memorovania a reprodukcie, ktoré sú vlastné počiatočným štádiám vaskulárnych lézií mozgu. V. A. Kral (1960) rozlišuje typ poruchy pamäti charakterizovanú neschopnosťou pamätať si, ak je to potrebné, mená a dáta, ktoré si v ostatných prípadoch môže pacient ľahko spomenúť. Tento pomaly progresívny typ poruchy pamäti V. A. Kral kontrastuje so senilným amnestickým syndrómom.

Poruchy dobrovoľnej reprodukcie sa zvyčajne musia posudzovať podľa údajov z histórie. Možno ich nájsť aj v rozhovore s pacientom. Objektívna metóda na štúdium týchto porúch ešte nebola vyvinutá..

Porušenie dobrovoľnej reprodukcie sa zaznamenáva nielen pri cerebrálnej ateroskleróze. Nachádzajú sa tiež v asténii inej genézy - psychogénnej, postinfekčnej. Avšak v týchto prípadoch sú poruchy pamäti obyčajne obmedzené iba na jeden nedostatok reprodukcie, ktorý ustupuje zotaveniu. Pri cerebrálnej ateroskleróze postupujú poruchy pamäti - poruchy retencie sa pridávajú k zlyhaniu dobrovoľnej reprodukcie a potom k pamäti.

Nedostatok retencie (retencie) sa zistí ešte pred znateľnými poruchami pamäti. Takže pacient, ktorý po 4 - 5 opakovaniach reprodukoval 10 slov, po 15 - 20 minútovej prestávke už menuje iba časť týchto slov. Postupne spolu s nárastom nedostatku retencie sa odhaľuje aj nedostatok memorovania. Závažnosť porúch zapamätania podľa-333

Obrázok: 27 * Krivka zapamätania 10 slov (1) a nezmyselných zvukových kombinácií (2) u pacienta I. s počiatočnými príznakmi mozgovej príhody

f i l 4 t asociácie v ktoromkoľvek štádiu ochorenia sú intaktnejšie ako v asociačných pároch.

Materiály získané počas vyšetrenia pacientov s cerebrálnou aterosklerózou pomocou subtestov IV a VII potvrdzujú klinické pozorovania známeho paralelizmu medzi poklesom úrovne generalizácie a rozptýlenia a oslabením logicko-sémantickej asociačnej pamäte. V závislosti od závažnosti ochorenia to býva často

povaha chýb v subtestoch VII. Takže ak sú v počiatočnom štádiu chybne reprodukované slová vždy v asociatívnom spojení s jedným zo slov prezentovaného páru, potom sa s progresiou choroby objavujú slová, ktoré už nemajú asociatívne spojenie s daným slovom. To do istej miery zodpovedá našim pozorovaniam dynamiky epizodických verbálnych parafáz pri cerebrálnej ateroskleróze. Zmienené vlastnosti možno vysvetliť údajmi RB Khaikin (1968) o strate stability asociačných spojení pri aterosklerotickej demencii..

V štúdii vizuálnej reprodukcie (subtest VI) dochádza tiež k progresívnemu zhoršovaniu výsledkov, najmä v prípade závažnej demencie, podľa závažnosti ochorenia. Ak sa chyby pri počiatočnej cerebrálnej ateroskleróze redukujú hlavne na nesprávnu reprodukciu jednotlivých detailov, potom pri stredne ťažkej a ťažkej cerebrálnej ateroskleróze je potrebné poznamenať, že je nemožné kombinovať jednotlivé fragmenty do celku, čo môže byť spojené s nedostatkom simultánnej gnózy a konštruktívnej praxe, ktorú sme u týchto pacientov pozorovali bez zjavných ohniskových príznakov straty funkcie. mozgová kôra.

Pri reprodukcii čísel (subtesty VI, a a VI, b) sa prejavila výrazná nezrovnalosť, ak bolo potrebné ich opakovať v opačnom poradí. Rozdiel medzi výsledkami pri týchto úlohách je najvýraznejší u pacientov s ťažkou aterosklerotickou demenciou. Takéto údaje sa interpretujú ako výsledok oslabenia pamäte a aktívnej pozornosti. Dá sa predpokladať, že z patopsychologického hľadiska tento jav naznačuje porušenie deautomatizácie v duševnej činnosti, zníženie pohyblivosti duševných procesov. V takom prípade môžu hrať úlohu zmeny v stopovej aktivite v domácich procesoch - oslabenie fixácie

stopa a inertnosť už zaznamenaných stôp. Tento predpoklad potvrdzujú vyššie uvedené údaje o závislosti pamäti u pacientov s cerebrálnou aterosklerózou na interferujúcej aktivite..

Splnenie 1, II a III subtestov s počiatočnou a stredne ťažkou cerebrálnou aterosklerózou nie je významne náročné. To naznačuje, že v priebehu choroby sa informácie (stopy), dobre zavedené v minulosti, ničia pomalšie a až v poslednom poradí, zvyčajne už za prítomnosti výraznej aterosklerotickej demencie..

Zvláštnosťou mozgovej aterosklerózy je narušenie pohyblivosti duševných procesov, ktoré sa nachádza aj v patopsychologickom experimente. Zotrvačnosť duševnej činnosti sa určuje v testoch na prepínanie. Táto zotrvačnosť sa do istej miery zosilňuje v súvislosti s vyčerpaním a na konci experimentu sa ľahšie deteguje ako na začiatku. Pri závažnej cerebrálnej ateroskleróze môže inertnosť dosiahnuť značný stupeň - u takýchto pacientov sa často vyskytuje vytrvalosť v oblasti reči a motora. Ak vytrvalosť nie je zahrnutá v štruktúre komplexu symptómov hrubého ložiskového poškodenia mozgu, potom si to všimne samotný pacient a často ho na chvíľu prekoná..

Zmeny intelektuálnej aktivity v rôznych štádiách mozgovej aterosklerózy nie sú rovnaké. Pri prvých prejavoch ochorenia väčšina pacientov vykazuje určité zachovanie úrovne procesov generalizácie a rozptýlenia. S progresiou ochorenia sa zaznamenáva druh nerovnosti úrovne duševnej činnosti. Spolu s plnením úlohy, pri ktorej sa odhalí predchádzajúca úroveň procesov generalizácie a rozptýlenia, urobia pacienti samostatné úsudky, ktoré ukazujú, že v týchto prípadoch intelektuálna činnosť prebieha na nižšej úrovni. Tieto javy uvažujú-340

Xia BV Zeigarnik (1960), pretože porušenia sledu rozsudkov sú spojené s rýchlo postupujúcim vyčerpaním duševných procesov. Vyčerpanosť sa prejaví zmenou tempa úlohy a vedie k dočasnej zmene kvality duševnej činnosti.

Pacienti s mierne exprimovanými formami ochorenia na začiatku štúdie pomerne rýchlo získajú spôsob vykonávania úlohy a vykonávajú ich, pričom správne rozlišujú základné a sekundárne znaky predmetov a javov. Plnenie jednotlivých úloh podľa metód vylúčenia, klasifikácie a zvýraznenia základných znakov ukazuje bezpečnosť úrovne procesov zovšeobecňovania a abstrakcie. Spolu s tým na pozadí správnych rozhodnutí majú títo pacienti chybné úsudky, ktoré vychádzajú z asociácií založených na sekundárnych, špecifických situačných znakoch. Takže pacient P., ktorý vykonáva úlohu podľa metódy vylúčenia a má už rozlíšené skupiny nástrojov, umelé zdroje svetla a šijacie doplnky, zrazu spojí okuliare, hodiny a teplomer do jednej skupiny. Svoje rozhodnutie motivuje takto:.

Je obzvlášť ľahké nájsť porušenie postupnosti rozsudkov pri výskume metódami, ktoré obsahujú množstvo úloh približne rovnakej zložitosti, napríklad metódou formovania analógií, výberom antoným. Charakteristickou črtou týchto porúch myslenia je, že pacienti, keď upozorňujú na chybu, ľahko ju napravia, nikdy nepretrvávajú, čo dokazuje správnosť ich rozhodnutia..

Pacienti s cerebrálnou aterosklerózou odhaľujú pri skúmaní úrovne nárokov zvláštne vlastnosti. Takže na začiatku experimentu zvyčajne starostlivo zvyšujú zložitosť vybraných úloh a ich proporcie

svojimi schopnosťami. Niekedy existuje dokonca trochu podceňovaná úroveň pohľadávok, pretože pacienti sa boja ukázať svoju platobnú neschopnosť. Živo, emotívne reagujú na každé ich úspešné alebo neúspešné rozhodnutie. Na konci experimentu je zaznamenané významné vyčerpanie. Pacient teda, keď úspešne dosiahol 10. alebo 11. úlohu, ju nemôže dokončiť a potom už nemôže dokončiť oveľa jednoduchšie úlohy - 2. alebo 3. úlohu. Pacienti sa stávajú úzkostlivými a úzkostlivý nedostatok dôvery v ich schopnosti často spôsobuje, že odmietajú pokračovať v práci.

S progresiou cerebrálnej aterosklerózy sú porušenia sekvencie rozsudkov nahradené trvalým poklesom úrovne procesov generalizácie a rozptýlenia. Prevládajú riešenia úloh, pri ktorých sa zistí nemožnosť identifikácie základných znakov, pacienti sa riadia sekundárnymi znakmi. Asociácie majú špecifický situačný charakter. Slovná zásoba je výrazne znížená - nachádza sa to vo výbere antonymických slov, v ľubovoľnom pomenovaní slov. V asociatívnom experimente sa zvyšuje počet primitívnych rečových reakcií (najmä perzistentných).

Niekedy sú zaznamenané javy zmiernenej (uľahčenej) echolálie. Po vypočutí otázky pacient s výraznou cerebrálnou aterosklerózou skôr, ako odpovie, túto otázku zopakuje a trochu ju transformuje..

Pri aterosklerotickej demencii chýba nominatívna funkcia reči. Pacienti majú ťažkosti s pomenovaním jednotlivých položiek. V prípadoch významnej závažnosti tohto javu môžeme hovoriť o amnestickej afázii, ktorá sa, ako viete, môže vyskytnúť aj pri bezstratovom priebehu choroby. Niekedy sa ťažkosti s pomenovaním zistia, keď pacient predstavuje relatívne

zložité a opticko-gnostické kresby. Posledne uvedené sa pozoruje pri hlbokej aterosklerotickej demencii.

Popísané zmeny v myslení sa pozorujú pri jednoduchej a halucinačno-paranoidnej aterosklerotickej demencii. Pre takzvanú amnestickú demenciu je charakteristická prítomnosť Korsakovovho syndrómu v klinickom obraze. V experimentálnej psychologickej štúdii sa v týchto prípadoch zaznamenalo prudké oslabenie memorovania a najmä retencie. Nedostatočná retencia dosahuje stupeň závažnosti fixačnej amnézie: po niekoľkých minútach pacient nemôže uviesť meno partnera, hoci predtým to niekoľkokrát opakoval a snažil sa spomenúť si.

Pseudoparalytická demencia pri cerebrálnej ateroskleróze je charakterizovaná závažnými poruchami myslenia, porušením jej kritickosti. Úroveň procesov generalizácie a rozptýlenia je významne znížená, kolísanie výsledkov počas experimentu je mimoriadne nevýznamné. Kritické poruchy myslenia sa objavujú aj pri tak relatívne jednoduchých úlohách, ako je čítanie textov s chýbajúcimi slovami (test Eb-binghaus). Pacienti vkladajú slová, ktoré často nezodpovedajú významu čítanej frázy, bez spojenia s nasledujúcimi vetami. Chyby sa dajú napraviť len ťažko. Pacienti sú ohľadne štúdie a jej výsledkov nedbanliví.

Pri výraznej aterosklerotickej demencii, pokračujúcej s pseudo-paralytickými príznakmi, sa správanie pacientov pri skúmaní úrovne tvrdení významne mení. Z dôvodu prudkého porušenia kritickosti myslenia títo pacienti vôbec nezodpovedajú úrovni nárokov so svojimi schopnosťami. Úspešné neúspechy pri plnení úloh ich neodrádzajú. Spravidla bez splnenia ďalšej úlohy si pacient napriek tomu vezme ďalšiu, náročnejšiu a k ľahším sa zvyčajne nevráti..

Aterosklerotická demencia získava zvláštne znaky v prítomnosti afaticko-agnosticko-apratických porúch (takzvaná asemická demencia). V týchto prípadoch sa klinický obraz často podobá klinickému obrazu pri chorobách Pick a Alz-gamer. Klinickí lekári preto charakterizujú také stavy ako pseudo-Alzheimerovu chorobu. V týchto prípadoch poskytuje experimentálna psychologická štúdia funkcií reči, gnózy a praxe významnú pomoc pri uskutočňovaní diferenciálnej diagnostiky..

Dôsledky pochmúrneho h 25 26 27. 32 ďalšie →

Psychické poruchy organickej povahy

Takéto poruchy zahŕňajú choroby mozgu vaskulárnej povahy, atrofické procesy, nádory a traumy vedúce k duševným poruchám. Psychické poruchy sa prejavujú najčastejšie psychopatickými zmenami osobnosti, astenickými poruchami, intelektuálno-mentálnym poklesom. Pre zmeny osobnosti je charakteristické zúženie okruhu záujmov, prevaha pasivity v správaní, emočná labilita, menej často hrubosť. Poruchy intelektu a zdravia sú vyjadrené v neprimeranej eufórii, neočakávaných výbuchoch hnevu, plačlivosti s celkovým poklesom úrovne sebakritiky. Astenizácia sa prejavuje zvýšenou únavou, slabosťou, vyčerpaním duševných procesov.

Patopsychologické vyšetrenie a zistené poruchy v organickej patológii mozgu

  1. kontaminácia (pacient kombinuje časti rôznych slov dohromady a používa ich ako jedno slovo);
  2. vytrvalosť (pacient obsedantne opakuje jediné slovo alebo frázu a nemôže sa v rozhovore posunúť ďalej);
  3. parafázia (nezmyselné skreslenie zvuku časti slova alebo celého slova, niekedy zámena jedného slova za druhé, podobná zvukom, ale významom vzdialená);
  4. agrafia (úplná alebo čiastočná strata schopnosti písať pri zachovaní úrovne inteligencie, ktorá nezasahuje do procesu písania, čiastočná strata je charakterizovaná neschopnosťou písať jednotlivé písmená);
  5. achalia (porucha reči pri absencii poruchy sluchu); 6) dyzartria (porušenie alebo ťažkosti s vyslovením celého textu frázy alebo jednotlivých slov);
  6. afázia (porušenie rečovej funkcie, vyjadrené neschopnosťou používať slová a frázy na vyjadrenie existujúcich myšlienok);
  7. paralexia (porušenie reprodukcie textu pri čítaní, keď sú slová nahradené podobne znejúcim, ale významovo vzdialeným). Na štúdium porúch reči sa používa analýza ústnej a písomnej reči pacienta, pri ktorej sa hodnotí rozmanitosť reči, správnosť jeho gramatickej štruktúry, túžba pacienta hovoriť všeobecne a konkrétne o niečom, prítomnosť vyššie uvedených porušení. Pri analýze ústnej reči sa venuje pozornosť tomu, aby pacient pochopil zložitú a jednoduchú reč, ktorá je mu adresovaná, jeho postoj k smiešnym prejavom a odporúčaniam. Štúdium a hodnotenie tiež podlieha zachovaniu schopnosti čítať a porozumieť prečítanému..

Percepčné poruchy sa najčastejšie vyvíjajú, keď je patologický proces ovplyvnený okcipitálnymi alebo okcipitálno-parietálnymi oblasťami mozgovej kôry. Najbežnejšou poruchou je vizuálna agnózia, menej časté sú sluchové a hmatové varianty agnózie. Agnosias sa vyvíja v dôsledku porušenia schopnosti subjektu oddeliť hlavné a sekundárne podnety a sústrediť pozornosť na sekundárne.

Porušenie praxe. Takéto poruchy sa často vyskytujú u pacientov s léziami patologického procesu dolnej temennej oblasti mozgu. Poruchy sú charakterizované stratou už existujúcich dobrovoľných pohybových schopností. To neznamená porušenie schopnosti pohybu, je to porušenie schopnosti pohybu tak, ako to pacient potrebuje. Je schopný vykonávať činnosti, ale nie je schopný kontrolovať ich postupnosť a smer. S cieľom preskúmať tieto schopnosti je pacient vyzvaný k vykonaniu jednoduchých úkonov, ktoré v minulosti pravdepodobne vlastnil. Medzi také úlohy patrí šnurovanie čižiem, zapletanie vrkoča, otváranie a zatváranie jednoduchého zámku jednoduchým kľúčom..

Patopsychologické poruchy pri cerebrálnej ateroskleróze. Najvýraznejšou poruchou v tomto patologickom procese je zvýšené vyčerpanie duševných procesov. Môže postupovať podľa hyperstenického typu a hypostenického typu. Hyperstenický typ vyčerpania sa zvyčajne pozoruje v počiatočných štádiách ochorenia. Je charakterizovaná zmenou epizód vyčerpania s normálnym priebehom duševných procesov. Ak sa pacientovi ponúkne test s nájdením čísel na tabuľkách Schulte, je vidieť, že časová krivka bude cikcaková, čo naznačuje, že pacient má čiastočne kompenzačné schopnosti, je periodicky schopný myslieť a konať ako zdravý človek, ale trvá to ešte krátko. časový interval. Potom príde obdobie vyčerpania, ale rýchlo to prejde a všetko sa opakuje od začiatku. Pri hypostenickom type vyčerpania by sa malo hovoriť o hlbšom štádiu ochorenia. Zároveň v testovacích štúdiách môže pacient najskôr preukázať takmer normálny priebeh duševných procesov, ale keď je úloha dokončená ďalej, je zaznamenaný progresívny pokles rýchlosti vykonávania a zvyšuje sa počet chýb. Chyby môžu mať povahu parafázie, vytrvalosti. U hypostenického typu sa zaznamenávajú aj poruchy pamäti. Majú progresívny charakter, na začiatku procesu dôjde k narušeniu reprodukcie známeho, v ďalšom štádiu je narušená dlhodobá pamäť a potom všeobecne memorovanie. Pri štúdiu procesov myslenia sa zaznamenáva nerovnomernosť úrovne zovšeobecnenia, ktorá sa vyjadruje v tom, že pri zachovaní duševných operácií je zovšeobecnenie založené na sekundárnych znakoch a hlavné a hlavné z oblasti psychických procesov pacienta zmiznú. Všeobecne je všetka duševná činnosť inertná. S progresiou mozgovej aterosklerózy je možné vyvinúť jej extrémny variant - aterosklerotickú demenciu. Je charakterizovaná zvýšením vyčerpania duševných procesov, progresívnym poklesom úrovne generalizácie, pamäti, výskytu a rastu porúch reči..

Starecká demencia. Toto ochorenie je dôsledkom nárastu atrofických procesov v mozgu u osôb starších ako 65 rokov. Najvýraznejšie sú zmeny v správaní pacienta. Negatívne osobnostné rysy, s ktorými sa počas života vedome vyrovnával, môžu nadobudnúť groteskný charakter, pacient môže v komunikácii pôsobiť odpudivo. Pre pacientov trpiacich stareckou demenciou je charakteristická uzavretosť, bezočivosť, hrubosť, egocentrizmus, podozrievavosť a skúmavosť. Poruchy pamäti sú významné a ovplyvňujú sémantickú aj mechanickú pamäť. Pamäť v počiatočných štádiách ochorenia je narušená pre súčasné udalosti, neskôr pre minulosť. Postupne dochádza k rozptýleniu pozornosti. Reč týchto pacientov je postupne ochudobňovaná, slovná zásoba klesá, pacienti majú tendenciu hovoriť veľa, nejasne a význam ich výpovedí sa stáva veľmi ťažko pochopiteľným. Vyhlásenia sa stávajú povrchnými, témy diskusie - nepodstatné, ale diskutované podrobne. Reč pacienta môže náhle prejsť na iný predmet diskusie a na ten, ktorý už bol spomenutý predtým, si pacient niekedy pamätá ťažko. Pri poruchách reči sú prítomné vytrvalosť, agrafia a ďalšie poruchy. Pri dlhodobej progresii ochorenia sa rozsah záujmov pacienta zužuje na uspokojenie fyziologických potrieb: potravy, spánku, fyziologických funkcií. Existujú tri formy senilnej demencie: jednoduchá, konfabulačná, klamná. Všetko, čo je popísané vyššie, sa týka jednoduchej formy. Pri konfabulačnej forme dochádza k paralelnému vývoju cerebrálnej aterosklerózy a k atrofickému procesu v mozgu. U pacientov s touto formou ochorenia sa okrem zmien charakteristických pre jednoduchú formu budú pravidelne vyskytovať epizódy eufórie a fušovania. Klamná forma je zaznamenaná v prípade, keď sa k atrofickému procesu pripojí ďalšie duševné alebo somatické ochorenie, v dôsledku čoho sa atrofické procesy urýchľujú a prehlbujú. S touto formou nastáva úplný zmätok..

Alzheimerova choroba. Toto je ďalší variant demencie u starších a senilných ľudí, ktorý sa nazýva atypický kvôli skorému nástupu patologického procesu (40 - 45 rokov). Pri tomto ochorení nie sú všetky oblasti mozgu atrofickým procesom postihnuté rovnomerne. Najčastejšie sa porušenia zaznamenávajú v parieto-okcipitálnej, čelnej a časovej časti ľavej hemisféry. V počiatočnom štádiu ochorenia dochádza k intelektuálno-mestickému úpadku, porušeniu pozornosti. V tejto fáze je zriedka možné podozrenie na túto patológiu; snažia sa spojiť tieto problémy s inými dôvodmi, napríklad s prepracovaním, ktoré sa často vyskytuje v modernom živote. S príchodom porušovania písania, čítania a praxe je zrejmé, že problémy je potrebné hľadať hlbšie. V druhej fáze sa zvyšujú fenomény apraxie, agnózie a afázie. V tretej fáze dochádza k hlbokému rozpadu duševnej činnosti. Vo svojich štádiách sa choroba nelíši od bežnej stareckej demencie, vyznačuje sa skorším nástupom a hlbším rozpadom psychiky. V treťom štádiu ochorenia a niekedy v druhom štádiu sú pacienti hlboko postihnutí, neschopní sami sebe slúžiť a potrebujú neustálu vonkajšiu starostlivosť..

Pickova choroba. Rovnako ako Alzheimerova choroba je charakterizovaná atrofickými procesmi v určitých oblastiach mozgu. Jedná sa o čelné, časové alebo temenné laloky. Charakteristickými znakmi osobnosti takéhoto pacienta sú apatia, pasivita, letargia, ľahostajnosť, nedostatok iniciatívy, hrubosť, často neprimerane veselá nálada a sexuálna promiskuita. Intelektuálno-domáce procesy rýchlo klesajú, na tomto pozadí sa objavuje tendencia k nerozumným konfliktom. Prítomné sú aj amnestické, afázické a agrafické poruchy. Na pozadí uvedených porušení dochádza k poklesu pamäti. Schopnosť čítať pretrváva dlho, aj bez čítania s porozumením je reč narušená v pokročilých štádiách patologického procesu. U Pickovej choroby dochádza k nárastu duševných porúch ešte rýchlejšie ako pri Alzheimerovej chorobe; v terminálnom štádiu ochorenia dochádza k úplnej strate všetkých záujmov o životné javy s úplným narušením rečovej funkcie..

Hystéria. Toto ochorenie sa často nazýva „veľký simulant“. Toto porovnanie je spôsobené skutočnosťou, že s touto duševnou chorobou sa objavujú rôzne príznaky, ktoré sú charakteristické pre iné patologické procesy. Bolesť hlavy je charakteristická pre mnoho chorôb, záchvatovitý tlkot srdca je charakteristický pre obe choroby kardiovaskulárneho systému a funkčné autonómne poruchy, konvulzívne záchvaty pri hystérii pripomínajú epileptické, emocionálna nerovnováha je charakteristická pre mnohé somatické a duševné choroby. Pri hystérii sa rozlišujú motorické, zmyslové a duševné poruchy. Motorické príznaky sú charakterizované zmenami tónu a samotnými pohybmi vo forme hyperkinézy alebo paralýzy funkčnej povahy. Hyperkinéza sa môže prejaviť vo forme kŕčov pri písaní, tikov, obsedantných pohybov. Senzorické príznaky sa prejavujú vo forme zníženia alebo zmiznutia určitého typu citlivosti, menej často - vo forme jej zvýšenia. Môže to byť hysterická slepota alebo hluchota, nedostatok reakcie na bolesť, nedostatok dotykov, zmiznutie hlasu, chuti. Pri zvýšenej citlivosti môžu pacienti pociťovať nepretržitú bolesť, ostro reagovať na najslabšie zvukové alebo vizuálne podnety, nárast dotyku môže byť typu rukavice alebo precitlivenosti na nos a môže dokonca dôjsť k hysterickému tehotenstvu. Psychické príznaky sa prejavujú nerovnováhou v procesoch vzrušenia a inhibície, pacienti sú v stave zvýšeného vzrušenia alebo hlbokej apatie, môže dôjsť k zhoršeniu pamäti až do stupňa amnézie alebo sa môže objaviť neočakávane dobrá pamäť. Pacienti s hystériou niekedy upadnú do hysterickej strnulosti, môže nastať stav súmraku, menej často stavy extázy..

Obsedantno-kompulzívna neuróza, známa tiež ako anankastická neuróza, čo v preklade znamená „smrteľná nevyhnutnosť“. So zvyšujúcou sa odolnosťou proti nátlaku sa zvyšujú aj príznaky choroby. Pacienti pociťujú patologickú túžbu po poriadku, ak je porušená alebo nie je dodržaná, vzniká strach, úzkosť a pocit viny. Pacient má pocit, že dôsledné dodržiavanie pravidiel a noriem na neho pôsobí ako ochrana a bez ich dodržiavania sa cíti nepríjemne. Okrem dodržiavania všetkých druhov pravidiel majú pacienti tendenciu používať rituály, talizmany, magické znamenia, kúzla atď..

Obsesiou môžu byť myšlienky, činy a obavy. Obsedantné myšlienky majú zvyčajne jasné emočné sfarbenie, menej často nie sú emocionálne zafarbené a vyzerajú ako obsedantné rozprávanie o niečom alebo opakovanie určitého výroku, počutého alebo prečítaného. Obsedantné myšlienky môžu mať formu sebahodnotenia vlastných činov, činov. Extrémnou verziou obsedantných myšlienok je derealizácia, odosobnenie. Obsedantné činy sú opakujúce sa pohyby rovnakého typu, ktoré nepodliehajú rozumnému úsudku. Účel kompulzívnych akcií je rovnaký ako pri myšlienkach: získať ochranu pred negatívnymi vplyvmi v okolí. Môžu byť rôzneho stupňa obtiažnosti. Napríklad pacient verí, že by si mal umyť ruky pred jedlom 5-krát za sebou, aby nedošlo k črevnej infekcii. Pacienti chápu, že ich konanie je smiešne a smiešne, ale nie je schopný ich odmietnuť. Obsedantné obavy sú zvyčajne troch typov: klaustrofóbia (strach z uzavretého priestoru); agorafóbia (strach z otvoreného priestoru); ereitofóbia (strach z červenania sa v prítomnosti niekoho). Všetky ostatné možnosti strachu sú zriedkavé.

43. Duševné poruchy organickej genézy

43. Duševné poruchy organickej genézy

V práci psychológa často vyvstáva úloha diagnostikovať medzi organickým ochorením mozgu a schizofréniou..

V takom prípade by ste mali preskúmať:

4) príznaky vyčerpania.

Na štúdium duševných porúch organickej genézy sú potrebné znalosti nielen z oblasti patopsychológie, ale aj z oblasti neuropsychológie..

Pri ochoreniach mozgu je potrebné poznamenať nasledujúce.

1. Zvýšené vyčerpanie.

2. Znížená pamäť.

3. Zotrvačnosť myslenia.

4. Pokles úrovne intelektuálnych procesov.

6. Zúženie okruhu záujmov atď. Zvážte najbežnejšie choroby organickej genézy.

1. Mozgová ateroskleróza. Pri tejto chorobe dochádza k zvýšenému vyčerpaniu duševných procesov, ktoré má dva typy:

1) hyperstenický typ (zmena rýchlej rýchlosti jej poklesom) - vyskytuje sa v počiatočných štádiách ochorenia;

2) hypostenický typ (zníženie tempa a kvality úlohy s odstupom času) - charakteristické pre neskoršie štádiá ochorenia.

U pacientov s cerebrálnou aterosklerózou sa pozoruje nasledovné.

1. Zhoršenie pamäti.

2. Zotrvačnosť duševnej činnosti.

3. Zvýšené vyčerpanie.

4. Pokles úrovne zovšeobecnenia, poruchy pamäti, nárast porúch reči.

2. Senilná (senilná) demencia. Existuje niekoľko foriem senilnej demencie:

2) konfabulačné (charakterizované rozrušením, eufóriou, prítomnosťou konfabulácií);

3) bludný (charakterizovaný zmätkom).

3. Alzheimerova choroba je atypická forma senilnej demencie, pretože sa začína v mladšom veku (40–45 rokov). V tomto prípade atrofický proces zahŕňa parieto-okcipitálnu, časovú a čelnú časť ľavej hemisféry mozgu..

4. Pickova choroba. Príčinou tohto ochorenia je atrofia čelných, časových alebo temenných oblastí mozgu..

Klinická psychológia

Sobota 2. októbra 2010.

DETSKÁ KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA ČASŤ 2

V rôznych klasifikáciách psychopatií (podľa E. Kraepelina, P. B. Gannushkina, G. E. Sukharevy, O. V. Kerbikova) sa rozlišujú rôzne typy a skupiny psychopatií. O.V. Kerbikov (1971) rozdeľuje psychopatie na ústavné, organické a okrajové dôvody ich výskytu. Ako zovšeobecnenie hlavných typov psychopatií a ich prechodných foriem bola použitá schéma navrhnutá B.V. Šostakovič.

1. Vzrušujúca psychopatia

2. Hysteroidná psychopatia

3. Paranoidná psychopatia

4. Schizoidná psychopatia

5. Astenická psychopatia

6. Hystericko-vzrušujúca osobnosť

7. Epileptoidná osobnosť

8. Expanzívna psychopatia

9. Psychastenická psychopatia
10. Citlivá psychopatia

Okrem vyššie uvedeného existujú aj nestabilné (podľa G.E. Sukhareva) a cykloidné (podľa P.B. Gannushkin) psychopatie.

Základnú skupinu psychopatií tvoria takzvané konštitučné psychopatie, ktoré zahŕňajú schizoidné, epileptoidné, cykloidné, psychostenické a hysterické závislosti, ktoré závisia viac od genetickej predispozície ako od charakteristík výchovy..

Schizoidná psychopatia sa môže prejaviť aj v predškolskom a základnej škole. Prejavuje sa to v podobe porušenia kontaktu s rovesníkmi, neobvyklých záujmov. Je to spojené s nedostatočným rozvojom 1. stupňa bazálnej regulácie. Dieťa tohto typu vníma svet okolo seba (a najmä svojich rovesníkov) ako potenciálne nebezpečenstvo, ako niečo, čo sa snaží preniknúť do jeho vnútorného sveta a zmeniť ho. Výsledkom je túžba po samote, pokles objemu emocionálne významných zmyslových informácií. Dieťa tohto typu mení vnímanie sveta, bežné podnety (hlasné slová príbuzných, detské hry, dotyky) sú vnímané ako veľmi silné, nepriateľské. Vo výsledku nastáva ochranná inhibícia, ktorá vedie k imaginárnej suchosti, neemotivite kontaktov s blízkymi alebo k zabráneniu kontaktu s cudzími ľuďmi. Nepríjemnosť motoriky, charakteristická pre deti tohto typu, vedie k ešte väčšiemu toku negatívne emočne zafarbených dojmov z fyzického kontaktu s ostatnými..

Mnoho detí so schizoidnou psychopatiou sa vyznačuje výraznou túžbou po logickom, abstraktnom poznaní prostredia. Majú rané intelektuálne záujmy: čítanie, fyziku, matematiku. Ako kompenzačný mechanizmus u detí a dospievajúcich so schizoidnou psychopatiou sa objavujú zvláštne záľuby (kreslenie máp a diagramov, zber, chov hmyzu atď.). V dospievaní sa môžu priateľstvá s dospievajúcimi alebo dospelými rozvíjať na základe spoločných záľub.

Patopsychologické vyšetrenie detí so schizoidnou psychopatiou odhaľuje množstvo znakov ich správania. Pri dostatočnom formálnom kontakte s deťmi tohto typu dochádza k výraznej negatívnej emočnej reakcii na pokus o zmenšenie vzdialenosti, nadviazanie neformálnejších vzťahov. Postavy subjektu často odrážajú protichodnú motiváciu jeho správania. Takže napríklad fráza „Toto je zaujímavá úloha“ sa vyslovuje ľahostajným tónom a je sprevádzaná otočením hlavy v opačnom smere ako je karta s úlohou. V prejave konštrukcia “. Áno, ale. ", Čo vám umožňuje uchovať si svoj vlastný pohľad na svet bez otvoreného konfliktu, aby ste sa vyhli zmenám. V reči je mimoriadne zriedkavé nájsť výrazy, ktoré odrážajú zmyselnú, vizuálno-obraznú sféru vnímania: „jasné“, „hlasné“, „teplé“ atď. Mechanické a sémantické zapamätanie je najčastejšie v normálnom rozmedzí. Pri vykonávaní úloh na zovšeobecnenie a vylúčenie objektov je možné sa v niektorých prípadoch orientovať na slabé znaky objektov: „Vrtuľník, ventilátor a skrutka majú os otáčania, ale vosa nie,“ avšak pri výzve na nájdenie iného riešenia sa základné znaky objektov ľahko aktualizujú. Pri vykonávaní techniky „Piktogramy“ môžu vzniknúť subjektívne významné asociácie. V priebehu definovania pojmov, bez ohľadu na ich zložitosť, trpí emocionálne nasýtenie pojmu, čo môže viesť k správnemu, na základe podstatných znakov, vymedzeniu abstraktno-logických pojmov a ťažkostiam s definovaním pojmu „matka“..

Pri popise obrázkov TAT vznikajú určité ťažkosti pri vnímaní emocionálnych stavov postáv, čo vedie k logickému hľadaniu vysvetlenia ich správania buď na základe niektorých detailov obrazu, alebo k vzniku viacrozmerného príbehu. Pretože subjekt jasne nevníma emocionálny podtext situácie, ťažko predpovedá jej ďalší vývoj.

Počas implementácie metódy „Neexistujúce zviera“, ktorá je charakteristická pre deti so schizoidnou psychopatiou, je začlenenie mechanických častí do tela zvieraťa.

Porovnávacie hodnotenie výsledkov plnenia verbálnych a neverbálnych úloh deťmi so schizoidnou psychopatiou nám často umožňuje dospieť k záveru o relatívnom nedostatočnom vývoji pravej hemisféry s mierne pokročilým vývojom ľavej strany. Sebaúcta je rozporuplná, ale dôsledne sa rozlišujú vlastnosti izolácie a plachosti.

Rozsah záujmov sa môže výrazne líšiť od vekovej normy, čo odráža vlastnosti kompenzačných mechanizmov. Aj vôľová regulácia činnosti má zvláštny charakter: dieťa ťažko chápe a plní pokyny kladené zvonka, ale môže dosiahnuť svoje vlastné ciele s veľkou vytrvalosťou aj napriek fyzickým nepríjemnostiam a názoru ostatných..

Epileptoidná psychopatia sa môže prejaviť od 2-3 rokov (AE Emelyanov, 1992) vo forme násilných a dlhotrvajúcich negatívne zafarbených emocionálnych reakcií. V budúcnosti dôjde k postupnému zvyšovaniu emočnej viskozity, napätia emócií, niekedy silných prejavov hnevu. Vznik tohto typu psychopatie je spojený s porušením 3. a 4. úrovne bazálnej emočnej regulácie v kombinácii so zotrvačnosťou duševných procesov. Zotrvačnosť mentálnych procesov, charakteristická pre deti tejto skupiny, vedie k výraznému hromadeniu negatívnych emocionálnych stavov, zatiaľ čo k uvoľneniu tohto napätia môže dôjsť aj zo zjavne nepodstatného dôvodu..

Deti a dospievajúci s objavujúcou sa epileptoidnou psychopatiou sa cítia dobre a sebavedome iba pri dostatočne stabilnom prostredí, jasnom dennom režime a raz a navždy stanovenom množstve požiadaviek. Zmeny, ktoré urobia iní, dokonca aj sami o sebe, sú pre dieťa príjemné (prázdniny, exkurzie), ale vyžadujú rýchly prechod na iný druh činnosti, spôsobujú údajne „nemotivovanú“ tvrdohlavosť. Túžba dodržiavať svoje vlastné pravidlá, normy a hodnoty spôsobuje, že tieto deti potrebujú vodcovstvo a moc. Neposlušnosť ostatných detí stavia epileptoid do nových podmienok, pred potrebu rýchleho rozhodnutia, a jeho nemožnosť vedie k výbuchom hnevu a agresie. U takýchto detí sa môžu vyvinúť hyperkompenzačné mechanizmy: tvorba pedantstva, zvýšená orientácia na spoločenské normy a pravidlá, niekedy vyjadrená obava o ich zdravie.

Počas patopsychologického vyšetrenia sa epileptoidné deti a dospievajúci postupne dostávajú do kontaktu, usilujú sa o presné a správne vykonávanie úloh, je však potrebné s ich činnosťou neustále súhlasiť. Ak je úloha neúspešná, snažia sa ju vyriešiť ešte niekoľkokrát bez toho, aby zmenili spôsob konania, po ktorom sa podráždia a z neúspechu vinia psychológa („Aké bloky pre deti mi ukazujete, nech ich urobia v škôlke“).

Objem pozornosti je zvyčajne v nízkej norme, je ťažké zmeniť pozornosť. Dlhá doba realizovateľnosti. Mechanické zapamätanie s pomalým nárastom počtu reprodukovaných slov: 6, 7, 7, 8, 10. Pri opakovanom pomenovaní sa reprodukujú rovnaké slová ako predtým. Úroveň zovšeobecnenia a rozptýlenia sa neznižuje, avšak chybné rozhodnutia sa prakticky nedajú opraviť. Pri vykonávaní grafických testov - nadmerné podrobnosti obrázkov. V metóde „Neexistujúce zviera“ - sú často zobrazené prvky obrany, agresie, opakovania stereotypných detailov, vyhynuté zvieratá. V reči osôb s epileptoidnou psychopatiou sa objavuje dôkladnosť a rozsiahle referenčné poznámky. Hlas je slabo intonovaný, ale dostatočne hlasný. Typické hodnotenia životného prostredia sú: „správne - nesprávne“, „spravodlivé - nespravodlivé“. Pri vykonávaní Rosenzweigovho frustračného testu prevláda extrapunitívny, obštrukčne dominantný typ reakcie. Sebaúcta sa zvyčajne trochu preceňuje, zdôrazňuje sa zhoda ich správania s požiadavkami mikrosociálneho prostredia. Možno má samotné dieťa sťažnosti na „obdobia zlosti“.

Pri popise TAT obrázkov sa prejavuje zotrvačnosť a dôkladnosť; pre chlapcov - projekcie hypermaskulínového ideálu: motívy boja, úspechy, agresia. Dievčatá sa s väčšou pravdepodobnosťou zameriavajú na „správne“ normy správania a reakcií bez ohľadu na skutočné emócie postáv.

Dočasná činnosť nie je narušená, dochádza k miernym výkyvom v úrovni nárokov v závislosti od úspechu a neúspechu.

Cykloidný typ psychopatie je charakterizovaný nemotivovanými zmenami nálady - od nízkej subdepresívnej až po zvýšenú manickú hladinu. Zriedkavo sa vyskytuje v ranom detstve, zvyčajne sa objaví v strednom školskom veku. Častejšie existuje hypertymický variant s prevahou zvýšeného pozadia nálady. U detí tohto typu dochádza k zvýšeniu funkcií 2. stupňa bazálnej emočnej regulácie, ktorá zabezpečuje uspokojenie somatických potrieb a prispôsobenie sa prostrediu. Rozsah príjemných vonkajších zmyslových dojmov sa zvyšuje, hlasné, rytmicky sa opakujúce zvuky, jasné farby, nové chuťové vnemy spôsobujú potešenie. Tieto deti sú náchylné na žarty, ubližovanie, riziko. Kvôli určitému zrýchleniu tempa duševných procesov existuje túžba získať potešenie „tu a teraz“, netolerancia obmedzení a zákazov. Dieťa tohto typu otvorene neprotestuje proti obmedzeniam, ale pokojne ich ignoruje a venuje sa atraktívnejším činnostiam. Komunikácia im robí veľké potešenie, ale zriedka sa objavia hlboké emočné pripútanosti. Rovesníci sú vnímaní hlavne ako partneri pri spoločných hrách a zábave. Vo veku 10 - 12 rokov môžu deti s cykloidnou psychopatiou prežívať pomerne dlhé obdobia (dni a týždne), počas ktorých pociťujú zmeny nálady, lenivosť a niekedy neprimeranú slzavosť a podráždenosť. Tieto stavy dieťa vystrašia, akútne prežíva zmenu nálady. Nerovnomerný emocionálny tón ovplyvňuje akademický úspech aj vzťahy s rodičmi a rovesníkmi. Deti s cykloidným typom psychopatie majú často zvýšenú traumu kvôli vysokorizikovému apetítu v období zvýšenej nálady a bezvedomia k sebaprestaniu v depresii.

Nezávislá kompenzácia cykloidnej psychopatie v detstve je nemožná, v dospievaní - vedomie dočasnosti depresívnych fáz stav mierne zmierňuje.

Správanie a postoj k vyšetreniu u týchto detí úzko súvisia s ich stavom počas štúdie. Ak je dieťa momentálne v hypomanickej fáze, potom má zvýšené pozadie nálady, zrýchlené tempo reči, myslenia, jednoduché senzomotorické reakcie. Zaznamenáva sa vyčerpanie duševných procesov podľa hyperstenického typu (zrýchlenie aktivity so zvýšením počtu chýb). Zapamätanie si úlohy je zvyčajne úspešné, ale môže byť nerovnomerné v dôsledku kolísania pozornosti. Úroveň zovšeobecnenia a rozptýlenia sa neznižuje, existujú však unáhlené rozhodnutia, ktoré sa dajú ľahko opraviť pri prilákaní pozornosti. Pri opise obrazov TAT - optimistické zakončenie zápletky, často aj niekoľko odpovedí na jeden obrázok. Sebavedomie sa preceňuje, subjekty označovali energiu ako hlavnú osobnostnú vlastnosť. Všeobecne platí, že ak možno dieťa tohto typu priťahovať k dokončovaniu úloh, preukazuje dostatočne vysokú úroveň úspechu, ale zároveň potrebuje organizačnú pomoc..

V prípade depresívnej fázy cykloidnej psychopatie je kontakt s dieťaťom ťažký v dôsledku výrazne zníženej nálady v pozadí. Najmenšie, ba až imaginárne neúspechy pri plnení úloh alebo spomienka na ich problémy spôsobujú slzy. Tempo jednoduchých senzomotorických reakcií je spomalené. Vyčerpanie hypostenického typu (spomalenie tempa úloh). Pamäť a myslenie sú v normálnych medziach, ale samotné subjekty ich hodnotia ako mimoriadne zlé. Sebavedomie sa podceňuje, subjekty si pripisujú lenivosť, pasivitu, izoláciu, niekedy chlad. Pri popise obrázkov TAT sa môžu vyskytnúť úklady s výraznou projekciou melanchólie, úzkosti a niekedy aj samovražedných výrokov. U detí predškolského a základného školského veku sa môžu depresívne fázy prejavovať hlavne sťažnosťami na ich fyzické vnemy (napríklad „bolia ma oči, žalúdok, ruky atď.“), Zníženou fyzickou aktivitou, stratou významu predchádzajúcich záujmov..

Psychastenické osobnosti (náchylné na úzkosť) sa často zisťujú už v 3-4 rokoch. Už v predškolskom veku majú tieto deti obavy o život a zdravie svojich i svojich blízkych, alarmujúce obavy, strach z nových, neznámych. V dôsledku nedostatočného rozvoja 2. stupňa emočnej regulácie vzniká u subjektu zvýšená citlivosť na kvalitu vonkajších dojmov. Nové podnety sú vnímané ako príliš silné, hrozivé, ľahko vzniká úzkosť. Porušenie poriadku a režimu spôsobuje strach a úzkosť. Deti tohto typu často reagujú na umiestnenie do školy, preloženie do novej triedy atď., S obvyklým vracaním, horúčkou. V dospievaní často vznikajú obsedantné pochybnosti o zdravotnom stave človeka, atraktívnosti vzhľadu, úplnosti akcie: „Zhasli ste svetlo, plyn. ". Ako obranné mechanizmy sa vyvíja systém stereotypných akcií, rituálov, pedantskej tendencie k poriadku a režimu..

Počas patopsychologického vyšetrenia subjekty tohto typu ťažko prichádzajú do kontaktu, opakovane sa zaujímajú o ciele štúdie, prečo sú vyšetrené, prakticky však neexistujú odmietnutia pracovať. Miera aktivity myslenia reči je trochu spomalená; miera ďalších senzomotorických reakcií je v normálnych medziach. Nedostatočná hlasitosť a prepínateľnosť pozornosti. Pracovná kapacita je jednotná, mechanické zapamätanie je najčastejšie úspešné, ale ťažkosti sú možné kvôli vysokej úzkosti subjektu. Ak sa ho spýtate na dôvody slabej reprodukcie v tejto vzorke, často to znie: „Ach, vtedy som myslel na niečo iné.“ Myslenie nie je narušené, úroveň zovšeobecňovania a rozptýlenia sa neznižuje, ťažkosti s vysvetľovaním rozhodnutí sú možné kvôli pochybnostiam o ich správnosti. Popisy obrazov TAT môžu byť nasýtené pocitmi úzkosti alebo môžu mať ochranno-formálny charakter (mimoriadne lakonické, jednoslabičné popisy).

Táto psychopatia je charakterizovaná obrazom „neexistujúceho zvieraťa“ s výrazne zmenšenou veľkosťou v ľavom hornom rohu tabuľky, niekedy s utieraním alebo vyčiarknutím častí. V Rosenzweigovom frustračnom teste prevládajú imunitné sebaochranné reakcie. Obsedantné pochybnosti subjektov sa odrážajú v charakteristických rečových znakoch: „Na jednej strane. na druhej strane. ", "v rovnakom čase. ". Sebaúcta je zvyčajne primeraná, niekedy trochu podceňovaná, existuje hanblivosť, nerozhodnosť a často nízke sebavedomie podľa faktora „zdravie“. Dočasná regulácia činnosti trpí vo fáze rozhodovania, ale ak už bolo prijaté rozhodnutie, deti a dospievajúci tohto typu prejavujú veľkú disciplínu a vytrvalosť..

Hysteroidná psychopatia je častejšia u dievčat ako u chlapcov. Deti sa vyznačujú „túžbou po uznaní“, ktorá sa v predškolskom veku prejavuje vo forme rozmarov, fikcií a zvýšenej fantázie. Hysterické dieťa vo svojich predstavách vždy vystupuje ako hrdina alebo obeť (nikdy však nie ako vonkajší pozorovateľ). V škole sa k demonštratívnym prejavom pripája originalita oblečenia, účesov a správania zameraného na upútanie pozornosti ostatných. Vyjadruje sa konflikt medzi vysokou úrovňou ašpirácií, túžbou po uznaní a neschopnosťou dlhodobého vôľového úsilia. Svet sa vo všeobecnosti vníma ako hľadisko a hlavnou túžbou je dosiahnuť jeho reakciu.

Zvýšenie tónu 3. úrovne emočnej regulácie pri hysteroidnej psychopatii vedie k potrebe aktívneho prispôsobenia sa novým, nestabilným situáciám. Pre dieťa je veľkou hodnotou kolízia s bariérami, orientácia v medziach jeho možností. Rozlišuje medzi túžbami „chcem - nechcem“ a možnosťami „môžem - nemôžem“. Ak je skutočný úspech nemožný, ľahko sa realizuje z hľadiska fantázie a hry. Vysoká aktivita dieťaťa je zameraná na sebapotvrdenie. Jedným z najdôležitejších zdrojov potešenia pre dieťa tohto typu môže byť emocionálna reakcia iných ľudí: navyše je dôležitá intenzita samotnej reakcie, nie jej znak..

Pri dekompenzácii u detí tohto typu môžu vzniknúť patologické tendencie: obvyklé zvracanie, hysterická paralýza, mutizmus atď. S výraznou tendenciou k fantazírovaniu možno ich fantázie vnímať ako výsledok halucinácií. Možnosť tvorivej sebarealizácie (v divadelných a umeleckých štúdiách atď.).

Počas patopsychologického vyšetrenia deti tohto typu ochotne, často nezávisle prichádzajú do kontaktu, radi hlásia svoje úspechy, niekedy sa sťažujú na neúspechy, obviňujú z nich ostatných.

Tempo myšlienkových procesov je zvyčajne rýchle, ľahké prepínanie a dobré rozloženie pozornosti sa niekedy spája s nedostatočnou koncentráciou. Zaznamenávajú sa javy sýtosti. Mechanické zapamätanie je úspešné, niekedy sa používajú mnemotechnické metódy. Myslenie s dostatočnou, vekom primeranou úrovňou zovšeobecnenia a rozptýlenia, môžu sa však vyskytnúť subjektívne významné rozhodnutia: „Elektrická žiarovka samozrejme nie je vhodná: slnko, sviečka a petrolejová lampa sú živý, príjemný oheň a žiarovka je iba elektrické zariadenie.“ Možná ľahká korekcia riešení úloh tohto typu pri upútaní pozornosti. V reči je časté použitie hodnotiacich kategórií: „príjemné - nepríjemné“, „krásne - škaredé“ atď..

Pri popise obrázkov TAT sa ľahko rozvinú rozvinuté plány s premietnutím ich vlastných skúseností - túžby po úspechu - schválenia. Z hrdinov sa často stávajú vynikajúci hudobníci, herci a gymnastky. Na výkrese "Neexistujúce zviera" je veľa dekoratívnych prvkov: perie, dlhé riasy, mašličky a kvety. Emocionálny stav počas štúdie úzko súvisí s hodnotením od experimentátora. Pri sérii zlyhaní je možné demonštratívne odmietnutie aktivity a kontaktu. Existuje vysoká, ale nestabilná úroveň nárokov. Reakcie v stave frustrácie sú všeobecne extrapunitívne a sebakontrolové. Sebaúcta je zvyčajne trochu preceňovaná, diferencovaná.

Nestabilná psychopatia sa prejavuje častejšie v ranom dospievaní, je spojená so zvýšením tónu 1. úrovne emočnej regulácie (úroveň pohodlia - nepohodlia). Zároveň klesá náročnosť na vonkajšie podmienky, vyjadruje sa túžba po nových vnemoch a dojmoch. Potešenie je dosiahnuté rýchlou jazdou v doprave. To je často dôvod úteku z domu, školy a túžby po tuláctve. Napriek zachovanej inteligencii sú vyjadrené prejavy terénneho správania - objekty okolitého sveta spôsobujú impulzívnu príťažlivosť alebo odpor, čo vedie k impulzívnym, bezmyšlienkovitým akciám.

U detí tohto typu psychopatie je zaznamenaná nezrelosť záujmov, povrchné myslenie, veľká sugestivita, v dôsledku čoho sa dajú ľahko zaradiť do asociálnych skupín. Svet je nimi všeobecne vnímaný ako zdroj zábavy a potešenia. Úspešná kompenzácia si vyžaduje množstvo dojmov a komunikáciu s pozitívnymi rovesníkmi.

S patopsychologickým vyšetrením deti tohto typu ochotne prichádzajú do kontaktu, okamžite začnú vykonávať úlohy (najmä ak je výučba formulovaná hravou formou). Vyjadrujú sa javy sýtosti. Objem a prepínateľnosť pozornosti sú zvyčajne v normálnom rozmedzí; dobrovoľná koncentrácia pozornosti je trochu zložitá. Mechanické a sémantické zapamätanie je úspešné. Myslenie je zvyčajne konzistentné, výnimky a zovšeobecnenia sa robia na základe podstatných vlastností. Je možné robiť unáhlené rozhodnutia na základe konkrétnych situačných a špecifických vizuálnych znakov, ktoré sa dajú ľahko opraviť. Kruh záujmov je trochu primitívny a zodpovedá prevládajúcim záujmom v ich mikrosociálnom prostredí. Pri popise obrázkov TAT je potrebné poznamenať presné vnímanie emocionálnych stavov, zostavenie zápletky, často spojené s akciami zameranými na získanie potešenia alebo zabránenie nebezpečenstvu. To je spojené s výraznými ťažkosťami pri predpovedaní vývoja a dokončenia situácie. Rovnaká nedostatočná schopnosť predvídať ich konanie sa prejavuje v živote dieťaťa, čo sa dá zistiť rozhovormi s ním a jeho rodičmi..

Sebaúcta je často nejasná, slabo diferencovaná. Ak požiadate tínedžera o vysvetlenie pôvodu niektorých zvláštností sebaúcty, sú časté odkazy na názor ostatných: „Som lenivý, pretože to vždy hovorí moja matka.“.

Pozadie nálady počas vyšetrenia je zvyčajne radostné, s určitou podráždenosťou v prípade zlyhaní, obmedzení, monotónnych úloh. Upozorňuje sa na silu emocionálnych a orientačných reakcií na nové svetlé objekty v kancelárii, zvuky z ulice atď..

Excitabilná psychopatia patrí do skupiny organických psychopatií (G.E. Sukhareva, 1989; O.V. Kerbikov, 1971; V.V. Lebedinsky, 1985) a je spojená s včasným poškodením nervového systému v prenatálnom období, počas pôrodu a v prvých rokoch života. “To vedie k zmene funkcie VIS, k zvýšeniu procesov excitácie v prípade nedostatočnosti inhibičného procesu.

Už vo veku 2 - 3 rokov tieto deti upozorňujú na seba ľahkým výskytom emocionálnych reakcií hnevu a agresie. Tieto ohniská sú vyvolané obmedzením dieťaťa, neschopnosťou okamžite uspokojiť jeho 1 potrebu, čo je charakteristické pre hyperfunkciu 2. stupňa emočnej regulácie..

Takéto stavy vzrušenia prichádzajú náhle, okamžite s pocitom nespokojnosti s potrebou alebo v dôsledku vyčerpania duševných procesov. Nedochádza k hromadeniu emocionálneho stavu, oneskoreniu reakcie.

V niektorých prípadoch sa u detí tohto typu počas vzrušivých reakcií menia prahy vnímania a citlivosti: oni (doslovne!) Nepočujú oslovenú reč, takmer nevidia (sťažnosti na „červený závoj pred očami“); priamy hmatový kontakt je vnímaný úspešnejšie. V niektorých prípadoch je možné hneď na začiatku zastaviť vzrušujúcu reakciu prudkým prepnutím pozornosti. Podľa mechanizmu samošróbovania sa často vyvinie vzrušujúca reakcia: keď vznikne hnev, dieťa obviňuje ostatných za vyprovokovanie tohto stavu, čo zvyšuje emóciu; jeho vonkajšie prejavy (krik, zatínanie päste atď.) tiež zvyšujú hnev. Ako kompenzáciu je možné vytvoriť mechanizmus na stanovenie vzrušujúcej reakcie a postupnej relaxácie.

V patopsychologickej štúdii je pre deti s excitabilnou psychopatiou ťažké zapojiť sa do práce, vykonávať pre nich iba atraktívne úlohy, v ktorých očakávajú úspech. Vyjadrujú sa vyčerpané reakcie. Trvalé požiadavky na dokončenie akejkoľvek úlohy alebo vznik prekážky v procese vykonávania požadovanej akcie môžu spôsobiť vzrušujúcu reakciu: krik, slabo diferencovaná agresia.

Výkon je nerovnomerný. Adekvátny objem a prepínateľnosť pozornosti možno kombinovať so slabosťou dobrovoľnej koncentrácie.

Mechanické zapamätanie je zvyčajne úspešné, môže však dôjsť k „obrátenej krivke“ zapamätania: 7, 9, 7, 3 - v dôsledku poklesu záujmu o aktivitu, rýchleho nasýtenia. Myslieť normálnym alebo trochu zrýchleným tempom, logicky, dôsledne. „Výnimky“ a „zovšeobecnenia“ sa robia na základe základných charakteristík. Úroveň dosiahnutých výsledkov, najmä v neverbálnych testoch, všeobecne zodpovedá vekovej norme. Pri popise obrázkov TAT sa človek často stretáva s premietaním pocitov hnevu, agresie, vnímania konania druhých ako obmedzovania túžob hlavnej postavy. Ukončenie príbehu - získanie postavy, prekonanie náročnosti.

V reči, aj keď s účastníkom rozhovoru súhlasíte, často zaznie slovo „nie“: „Nie, hovoríte správne. ". Obraz „neexistujúceho zvieraťa“ je plný znakov agresie a ochrany: pazúry, zuby, tŕne, mušle.

V sebaúcte si subjekt všimne vzrušivosť, podráždenosť, neschopnosť zostať naštvaný z unáhlených agresívnych akcií. Sebavedomie je polarizované.

K disharmonickému vývoju osobnosti možno pripísať aj takzvanú neuropatiu - porušenie emocionálno-vôľovej sféry spôsobené nestabilitou regulácie autonómnych funkcií (G.E. Sukhareva, 1955; V.V. Kovalev, 1979; a i.). Tieto poruchy autonómneho nervového systému majú často vrodenú povahu, ale môžu byť tiež dôsledkom chorôb postihnutých v prvých mesiacoch života..

Neuropatia sa prejavuje už v ranom detstve vo forme porúch spánku, chuti do jedla, nestability telesnej teploty, citlivosti na počasie. Takýto nestabilný zdravotný stav prispieva k sekundárnym emočno-vôľovým zmenám, na základe ktorých sa formuje psychopatia inhibovaného kruhu (schizoidná, psychastenická atď.), Alebo pri vhodnej psychologickej traumatizácii dochádza k neurózam a neurotickému vývoju osobnosti, alebo sa prejavy obmedzujú na neurasténiu (s nepriaznivými prejavmi). podmienky výchovy). Je možné, že prejavy neuropatie v ranom školskom veku ustúpia, ak dieťa vyrastie v priaznivom prostredí.

Neurasténia sa prejavuje vo forme zvýšenej únavy, podráždenosti, porúch spánku, bolesti hlavy.

Neurasténia sa formuje na základe neuropatie alebo v dôsledku astenizujúcich účinkov (časté somatické choroby, chronické ložiská infekcie atď.).

Neurasténia je často zreteľná už v základnej škole. Existujú (AE Lichko, 1985; GE Sukhareva, 1955) dva typy neurasténie - hyperstenická a asthenohypochondrická. Prevaha jedného alebo druhého typu je spojená so slabosťou procesu inhibície (hypersténnej) alebo vzrušenia (asthenohypochondriálna).

Počiatočný rozpor medzi požiadavkami rodičov a schopnosťami detí vedie k obavám z nesplnenia ich očakávaní „nebyť tým“, ktorý je akceptovaný a rešpektovaný. Tento intrapersonálny konflikt je základom vývoja neurasténie..

Hyperstenický typ sa v napätom prostredí prejavuje vo forme podráždenosti, ktorá sa zvyšuje s únavou. Ktokoľvek naokolo môže spôsobiť podráždenie, ktoré však rýchlo pominie, zvyčajne končí slzami a výčitkami..

Deti tohto typu prudko reagujú na silný hluk, jasné svetlo a silný zápach. So vzrušením sa zvyšuje potenie, teplota môže stúpať, je výrazné začervenanie alebo bledosť tváre. Bežné sú ťažkosti so zaspávaním, rušivé sny s prebudením v noci. Bolesť hlavy sa zhoršuje ráno. Deti sa ťažko sústredia na hodinu (najmä po hodinách s búrlivými prestávkami alebo telesnej výchove), sťažujú sa na slabú pamäť.

Pri patopsychologickom vyšetrení sa zaznamenáva vyčerpanie duševných procesov podľa hyperstenického typu: v korektúre, počítanie podľa E. Kraepelina atď., Zvyšuje sa rýchlosť vykonávania úloh so súčasným prudkým nárastom počtu chýb. Deti netolerujú monotónne činnosti. Objem a dobrovoľná koncentrácia pozornosti sú nedostatočné. V dôsledku toho je brzdené mechanické memorovanie s dostatočne úspešným významom. Myslenie zodpovedá vekovej norme.

Vyjadrujú sa fenomény krehkosti úrovne nárokov. Sebavedomie sa často podceňuje. Pri spomienke na „priestupky“ od ostatných dieťa ľahko plače a rýchlo sa upokojí. Pre kresbu „Neexistujúce zviera“ je charakteristický posun k okraju hárku, zmenšenie jeho veľkosti, niekedy so znakmi verbálnej agresie..

Čas na produktívnu činnosť je obmedzený, niekedy až 15-25 minút, potom dieťa rastie vzrušenie, odmieta vykonávať úlohy, objavujú sa primitívne terénne orientačné reakcie.

V prieskume sa tak do popredia dostávajú únava, poruchy pozornosti, emočná labilita..

Astenohypochondrický typ. U detí tohto typu neurasténie prevažuje zvýšená únava, letargia a plačlivosť. Spolu s ťažkosťami so zaspávaním sa počas dňa prejavuje ospalosť. Mnoho somatických ťažkostí: bolesti srdca, žalúdka, rôznych častí tela. Tieto bolesti sa zosilňujú vzrušením (pred kontrolou, skúškami), so zmenou scenérie, únavou. Únava sa často spája s nedostatočnou koncentráciou pozornosti a neschopnosťou efektívne organizovať činnosti.

Deti začnú vyučovanie absolvovať až večer, za prítomnosti rodičov sa rýchlo unavia a dramaticky spomalia tempo plnenia úloh. Zlyhanie v štúdiu spôsobuje plačlivosť, bolesti hlavy atď. Výsledkom je, že vzhľadom na dostatočné intelektové schopnosti majú tieto deti ťažkosti s učením už v nižších ročníkoch školy.

Pri patopsychologickom vyšetrení sa u takýchto detí prejavuje vyčerpanie podľa hypostenického typu: spomalenie tempa aktivity s miernym zvýšením počtu chýb. Objem a prepínateľnosť pozornosti sú nedostatočné. Mechanické zapamätanie je trochu náročné. V prípade silného vyčerpania je možná „obrátená krivka“ zapamätania: 4, 6, 8, 6, 5. Sémantické zapamätanie je úspešné. Myslenie nie je narušené.

Sebavedomie sa podceňuje, najmä pre faktor „zdravie“, „efektívnosť“। Úroveň nárokov je nízka. Emočné reakcie sú labilné. Dobrovoľná regulácia činnosti je nedostatočná, v prípade ťažkostí sú pasívnejšie odmietnutia akejkoľvek činnosti bežnejšie. V metóde "Neexistujúce zviera" - zmenšenie veľkosti vzoru a počtu detailov prevaha ochranných prvkov.

7.3. NEUROZA AKO PREUKAZ VNÚTORNÉHO OSOBNÉHO KONFLIKTU

Existuje ešte jedna skupina disharmonického duševného vývoja osobnosti - neurózy.

Neurózy sú psychogénne vegetatívne-somatické poruchy na nepsychotickej úrovni, ktoré rozpoznáva samotný subjekt.

Štúdium neuróz ako samostatného štýlu osobnej reakcie na situácie je predmetom prác V.N. Myasishcheva; za psychogénne ochorenie neurózy osobnosti považuje B. D. Karvasarsky (1980). V zahraničných koncepciách neurózy sa predstavuje ako patologická forma kompenzácie za nekonzistentnosť úrovne ašpirácií a dosiahnutých výsledkov, zabrzdený proces sebarealizácie. Štúdie neuróz v detstve a dospievaní sa odrážajú v dielach A.I. Zakharova (1988), D.I. Isaeva.

Ad interim Zakharov ponúka nasledujúcu schému na tvorbu neuróz u detí a dospievajúcich.

Schéma tvorby neuróz

Biologické vlastnosti dieťaťa, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť vzniku neurózy, sú prítomnosť neuropatie, výraznej dominanty jednej z hemisfér atď. Ak objem rodičovských požiadaviek a požiadaviek mikrosociálneho prostredia (materská škola, škola) nepresahuje skutočné možnosti dieťaťa, ak je vnímané ako on je, prejavy neuropatie zmiznú vo veku 9-10 rokov. Rodičia však často neberú do úvahy vlastnosti dieťaťa, v rodine prevláda iracionálny štýl výchovy: zvýšená emocionalita, hypersocializácia (nevnímanie vekových charakteristík, žarty detí), nadmerné nádeje, ktoré sa na dieťa vkladajú, nadmerná ochrana, najmä v kombinácii s požiadavkami nezávislosti, preceňovaná úzkosť rodičov, manželské konflikty a rozpory v prístupoch k vzdelávaniu.

Dieťa nevedomky vníma normy a ideály svojich rodičov a snaží sa im vyhovieť. Ak to odporuje zvláštnostiam jeho nervovej sústavy, temperamentu, intelektuálnych schopností, vzniká rozpor medzi požadovanými úspechmi a skutočným výsledkom. Dieťa v tejto situácii vytvára medziľudský konflikt medzi cieľmi, ktoré si rodičia kladú zvonka, a jeho vlastnými potrebami a motívmi..

Existuje niekoľko druhov neuróz..

Hysterická neuróza v detstve sa prejavuje veľmi rôznorodo. Najbežnejšie sú emočné poruchy, fóbie, asténia, hypochondriálne prejavy a poruchy hybnosti. Psychologickým mechanizmom pre vznik tohto stavu je rozpor medzi akútnou potrebou emocionálneho uznania zo strany rodičov a nemožnosťou jeho uspokojenia. To vyvoláva strach z „nebyť tým“, z toho, že nebudú milovaní významnými ľuďmi. Strachy a emočné reakcie v podobe plačlivosti, podráždenosti vždy úzko súvisia s konkrétnou situáciou, sú určené pre určitého „diváka“, sú demonštratívne. Obavy nemajú veľkú vytrvalosť, ich obsah sa ľahko mení.

Medzi poruchy hysterickej neurózy patria záchvaty, ochrnutie, poruchy chôdze a citlivosti.

Hysterické záchvaty sú situačne podmienené, zriedka sa vyskytujú bez „divákov“. Dieťa spadne na podlahu, kričí, plače, máva rukami a nohami. Pozoruje sa začervenanie tváre, krku, zvýšené potenie, niekedy kŕč hrtana s dočasným prerušením dýchania. Trvanie tohto stavu môže byť od niekoľkých minút do 2-3 hodín. V školskom veku tieto záchvaty často menia svoju povahu a prejavujú sa ako mdloby alebo pripomínajú záchvaty bronchiálnej astmy.

Existuje taký prejav ako hysterické zvracanie, ktoré nesúvisí s príjmom potravy a vzniká so značným emočným stresom, napríklad ráno pred školou, a ktoré sa nevyskytujú o prázdninách a víkendoch..

Možné sú aj poruchy pohybov končatín - hysterická paralýza, spazmus spisovateľa. Niekedy po výraznej traumatickej situácii dôjde k hysterickému mutizmu - neschopnosti rozprávať. Deti zároveň ochotne píšu alebo komunikujú svoje želania gestami..

Prejav hysterických príznakov je spojený s túžbou prilákať na seba pozornosť, prítomnosťou podmienečného potešenia a potrebnosťou porušenia, čo umožňuje zbaviť sa nepríjemnej situácie.

Fobická neuróza je jedným z najbežnejších prejavov neurózy v detstve. Vyznačuje sa pretrvávajúcim strachom zo všetkého, čo by mohlo poškodiť život a zdravie dieťaťa (strach z infekcie, ostrých predmetov, smrti). Ďalšou formou strachu je strach z konania v konkrétnom prostredí (odpoveď na tabuľu, rozhovor s cudzincami atď.) U detí sú obavy špecifické, zobrazujú sa nápady a vnemy. V prípade úzkostnej neurózy je základom porušenia psychologický rozpor - medzi prejaveným pudom sebazáchovy a slabosťou ochranných mechanizmov, ktorá sa prejavuje obavou „nebyť ničím“, neexistencie. Výsledný strach sprevádza začervenanie alebo bledosť tváre, chvenie, potenie a ukončenie činnosti. Strach vzniká po konkrétnej traumatickej situácii a je jasne rozpoznateľný samotným dieťaťom. Emocionálna reakcia na tento stav spôsobuje „strach zo strachu“. Túžba zbaviť sa ho v kombinácii s primitívnymi symbolickými formami myslenia vedie k vzniku rituálov.

Rituály sú určité činnosti, ktoré vykonáva dieťa, aby sa vyhlo prežívaniu strachu. Často je ťažké pochopiť, ako môže rituálny čin ovplyvniť situáciu pri vzniku strachu, ale upokojuje to dieťa, znižuje intenzitu fóbie..

Napríklad 10-ročné dievča sa bálo „zlých známok“ a aby „všetko v škole bolo dobré“, cestou do školy zaklopala na radiátory vo všetkých vchodoch. Po týchto rituálnych činoch mohla v škole úspešne odpovedať, ale ak sa ich zdržala, prežívala silný strach, ktorý jej bránil reagovať na hodinách. Rituály sa môžu meniť, rozširovať a časom sa samy stanú zdrojom úzkosti a strachu..

Ďalšou skupinou neuróz je obsedantno-kompulzívna porucha. Môže sa prejaviť v podobe obsedantných pohybov, činov, niekedy myšlienok, počítania, pochybností.

Rozpor medzi pocitom a povinnosťou, emocionálnymi a racionálnymi obavami vyvoláva ústredný strach zo zmeny, strach z „nebyť sám sebou“ a prejavuje sa vo forme obsesií, obsedantnej neurózy.

Obsedantné činy a pohyby, na rozdiel od rituálov, nie sú spojené so žiadnym vedomým strachom, dieťa prežíva nejasné napätie, úzkosť, ktoré po akcii slabnú a zosilňujú sa, ak sa im nejaký čas zdržíte. Dieťa chápe odcudzenie týchto činov a niekedy sa ich snaží zdržať alebo ich robí nepozorovane ostatnými. Akcie môžu byť rôzne: dotýkanie sa predmetov, klepanie, opakované obliekanie a vyzliekanie atď..

V základnej škole sa môžu objaviť obsedantné myšlienky, nápady, činy atď. Dieťa sa ich snaží zbaviť, „prepracovať“, pochopiť ich príčiny. Obsedantné myšlienky a činy zasahujú do normálneho vývoja dieťaťa, zužujú kruh jeho záujmov. Všetka sila dieťaťa sa vynakladá na boj proti posadnutosti..

Pri patopsychologickom vyšetrení detí s neurózami sa zaznamenáva vyčerpanie duševných procesov podľa hypostenického alebo hyperstenického typu..

Často nie je dostatok pozornosti alebo hlasitosti (s obsedantno-kompulzívnou poruchou). Mechanické a sémantické zapamätanie je v normálnom rozmedzí. Myslenie je logické a s rozumovo primeranou úrovňou intelektuálnych výsledkov. Počas vyšetrenia sa často zaznamenáva nerovnomerný vývoj hemisfér: prevaha fungovania pravej (s hysterickou a fóbickou neurózou) alebo ľavej (s rituálmi a posadnutosťami) hemisféry. To možno nájsť pri skúmaní úrovne dosiahnutých výsledkov v testoch verbálnej a neverbálnej inteligencie..

Sebaúcta je podceňovaná, často vyjadrená dôvera v zlé hodnotenie od ostatných. Zaznamenáva sa krehkosť úrovne nárokov.

V reči sú často vyjadrenia „mal by - nemal by“, „správne - nesprávne“. Pri plnení úloh pomocou metódy TAT obsahujú detské príbehy často popis traumatizujúcej situácie a projekciu neurotického konfliktu..

Ako bolo uvedené vyššie, neurózy sú v dospievaní oveľa menej časté ako v detstve, pretože faktory, ktoré vedú k neurózam v detstve, často spôsobujú poruchy správania u dospievajúcich. Napriek tomu sú neurózy zaznamenané u 12% adolescentov v bežných školách..

Existujú rovnaké formy porúch ako u dospelých: neurasténia, hysterické a obsedantno-fóbické neurózy, koktanie. Okrem toho existujú hraničné štáty špecifické pre dospievajúcich: dysmorfánia, mentálna anorexia, nadhodnotené záujmy a záľuby..

Neurasténia sa prejavuje zvýšenou únavou a podráždenosťou. Pozorujú sa poruchy spánku, bolesti hlavy, znížená nálada. Tínedžeri, ktorí majú ťažkosti (kvôli prepracovaniu), zvládajú školské osnovy, je zaznamenaná podráždenosť a plačlivosť. Môžu sa vyskytnúť somatické ťažkosti - pocit letargie, ospalosť, bolesti srdca a brucha, závraty atď. Pri patopsychologickom vyšetrení je zaznamenané výrazné vyčerpanie duševných procesov hypostenického alebo hyperstenického typu. Pamäť a pozornosť sú zvyčajne v normálnom rozmedzí, niekedy mierne znížené. Neboli zaznamenané žiadne porušenia myslenia a inteligencie. Sebavedomie je zvyčajne nízke, najmä pokiaľ ide o faktory „zdravie“, „emočná stabilita“. Pri skúmaní pomocou projektívnych metód vystupujú do popredia projekcie pocitov o zdravotnom stave. Často sa zaznamenáva zvýraznenie astenicko-neurotického a labilného typu. Ak sa neuskutoční včasná liečba, potom je možný neurotický rozvoj osobnosti s fixáciou na somatické poruchy, vznik strachu zo smrti. Keď sa zistia prejavy neurasténie v

dospievajúcim sa odporúča, aby sa poradili s neuropatológom alebo psychiatrom, vykonávali racionálne a vysvetľujúce nápravné práce.

Fobická neuróza v dospievaní zvyčajne vzniká pod vplyvom akejsi traumatizujúcej situácie, niekedy sa však môže prejaviť ako zostrenie vlastností citlivého a psychastenického zvýraznenia. Obsah strachov závisí od veku: ak u predškolákov prevláda strach z tmy, osamelosť, psy atď., Potom u dospievajúcich - strach zo smrti a úzkosť spojená s komunikačnými situáciami. V dospievaní zaujíma komunikácia s rovesníkmi jedno z popredných miest v hierarchii hodnôt a významná je aj túžba byť „ako všetci ostatní“: ak si tínedžer nie je istý sám sebou, potom môže stačiť jediná nepodstatná situácia konfliktu s rovesníkom, aby mohla vzniknúť obava z komunikácie. Môžu to byť rôzne obavy: strach z reči, prejav na verejnosti atď. V niektorých prípadoch sú tieto obavy zamerané na ich telo - tínedžer sa bojí, že by sa mohol začervenať alebo začať bublať v bruchu atď. Preto sa tínedžer začína vyhýbať situáciám komunikácie s rovesníkmi, a potom s dospelými, ak je to potrebné, komunikovať, správa sa obmedzene, napäto a je presvedčený reakciou ostatných, že „skutočne nie je ako všetci ostatní“, že „všetci mu venujú pozornosť“. To ďalej zhoršuje neurotický stav tínedžera..

Pri patopsychologickom vyšetrení nie sú žiadne významné poruchy duševných procesov. Sebavedomie sa podceňuje, ale na rozdiel od depresívnych stavov nie je tento pokles rovnomerný, ale ovplyvňuje presne tie osobnostné rysy, ktoré sú spojené s neurózou. Pri popise obrázkov TAT sú vyjadrené projekcie strachu z komunikácie, pričom je zachovaná potreba kontaktov. Podľa výsledkov vyšetrenia pomocou CHOP vo väčšine prípadov dochádza k zvýrazneniu charakterových vlastností citlivého alebo labilného typu. Najčastejšie obavy z komunikácie s vekom miznú, v niektorých prípadoch však môžu pretrvávať po celý život. Ak sa tento typ strachu zistí, je vhodné po konzultácii s psychiatrom vykonať psychokorektívne opatrenia. (Viac informácií o psychokorektívnych opatreniach nájdete v kapitole 12.)

Strach zo smrti patrí do inej skupiny fóbických stavov. Môže to byť namierené na neho samotného - tínedžer sa bojí nakazenia, AIDS alebo rakoviny. Častejšie strach smeruje k iným ľuďom - tínedžer sa bojí smrti matky z akýchkoľvek dôvodov alebo sa bojí svojich činov poškodzujúcich zdravie ostatných. Tieto obavy sú často sprevádzané vznikom ochranných rituálov: umývanie rúk, vykonávanie najrôznejších „ochranných akcií“ (poklepanie na nábytok, chôdza po určitých líniách podlahy atď.). Tieto rituálne činy vykonáva dospievajúci „tak, aby sa nič nestalo“, a ak zlyhajú, objaví sa intenzívny pocit úzkosti. Patopsychologické vyšetrenie týchto dospievajúcich ukazuje, že ich mentálne procesy sú v normálnom rozmedzí. Niekedy sa vyskytne mierna zotrvačnosť, nedostatok pozornosti. Pri vyšetrení metódou PDO prevažuje psychastenický typ zvýraznenia, niekedy schizoidný alebo citlivý. Popisy obrazov TAT, technika „nedokončených viet“ umožňujú objasniť obsah obáv.

Pri absencii liečby a psychokorekčnej práce je možné rituály konsolidovať a uchovať ich na celý život. So zvýšeným pocitom úzkosti sa môžu meniť, stať sa domýšľavejšími, viditeľnejšími pre ostatných. Vo všetkých prípadoch neurózy s rituálnymi činmi je potrebné konzultovať s psychiatrom, pretože je potrebné vykonať diferenciálnu diagnostiku s počiatočnými formami schizofrénie..

Medzi špecifické adolescentné stavy patria také javy ako mentálna anorexia (pretrvávajúca túžba schudnúť) a dysmorfománia (dôvera v prítomnosť deformácie, porucha vzhľadu). Tieto stavy môžu byť príznakmi iných duševných chorôb (predovšetkým schizofrénie), ale vyskytujú sa aj ako hraničné štáty. Ich výskyt je spojený s prirodzenou túžbou dospievajúcich byť navonok atraktívnym, zodpovedať ideálnym predstavám o človeku. Odchýlky od tohto ideálu (trochu nadváha, veľké uši, krivé nohy atď.) Sú vnímané ako strašná deformácia a tínedžer vynakladá všetko úsilie na „nápravu“ existujúcej (alebo imaginárnej) chyby. Dôležitú úlohu vo vývoji týchto štátov majú neopatrné poznámky ľudí významných pre tínedžera: učiteľov, rodičov, niekedy rovesníkov.

Anorexia nervosa. Tento stav je charakterizovaný pretrvávajúcou túžbou schudnúť, presvedčením o nadváhe. Takéto ochorenie je popísané v štúdiách M.V. Korkina.

Mentálna anorexia sa zvyčajne vyskytuje u dievčat vo veku 12-15 rokov s mierne zrýchlenou pubertou. Títo dospievajúci sa vyznačujú kombináciou epileptoidného typu zvýraznenia so znakmi demonštratívnosti a vysokej zhody. Pri skúmaní CHOP niekedy dôjde k zvýšeniu indexu mužskosti nad ženskosťou. Vďaka tomuto typu osobnosti sa dievčatá zvyčajne dobre učia, vyznačujú sa veľkou vytrvalosťou a vytrvalosťou. V dospievaní majú tieto dievčatá v dôsledku rýchlej puberty určitú nadváhu. Na vznik anorexie stačia vtipy od rovesníkov, vyjadrenia učiteľa, že úplnosť je škaredá. V niektorých prípadoch nie je možné zistiť také traumatické faktory a samotné dievča prichádza k záveru, že jej vzhľad nezodpovedá ideálu. Potom sa dievča začne usilovať o chudnutie, obmedzí sa na jedlo. Ak sa na začiatku tieto obmedzenia týkajú hlavne vysokokalorických sacharidových jedál, potom sa vzťahujú na všetky pokrmy. Niekedy je diéta domýšľavá; napríklad jedno z dievčat jedlo „iba tekuté jedlo“, zjedlo kávu a vývar. Pri niektorých druhoch anorexie nie je jedlo obmedzené, po jedle je však spôsobené hojné zvracanie. Okrem diéty sa dievčatá usilovne venujú vyčerpávajúcim fyzickým cvičením: hodinovým predkláňaním sa, podrepovaniu atď. To vedie k rýchlemu zníženiu telesnej hmotnosti, napriek tomu neprestáva hladovať a cvičiť. Chuť do jedla na začiatku ochorenia je normálna, potom mierne klesá. Kvôli fyzickým

vyčerpanie u dievčat, menštruácia sa zastaví, práca endokrinných žliaz je narušená, rast vlasov v celom tele sa zvyšuje. Aj keď je telesná hmotnosť výrazne znížená (s výškou 160 cm môže dosiahnuť 28 kg), dievčatá sa naďalej vnímajú ako tuky, boja sa priberať a po každom jedle majú pocit, že „priberajú“. Pri patopsychologickom vyšetrení je zaznamenané vyčerpanie duševných procesov v kombinácii s určitou zotrvačnosťou. Spravidla nedochádza k zhoršeniu pamäti alebo inteligencie. V takýchto prípadoch je potrebné preskúmať proces myslenia, pretože anorexia sa niekedy vyskytuje u iných chorôb (najmä u schizofrénie). Sebaúcta sa ostro podceňuje, čo sa týka „vzhľadu“, s adekvátnou sebaúctou vo všetkých ostatných parametroch. Projekcie „minulosti, súčasnosti, budúcnosti“ sú spojené iba so zmenami telesnej hmotnosti a krásy. Pri popise TAT obrazov je niekedy zaznamenaná nedostatočná identifikácia s ženskými postavami, určitý infantilizmus motivácie. V obraze rodinných vzťahov dominuje chlad, formálnosť vzťahov s matkou, veľká emočná saturácia a konflikt vzťahov s otcom..

V priebehu liečby v nemocnici, systematická psychokorekčná práca, je možné zmeniť dievčenskú predstavu o kráse, dosiahnuť zvýšenie telesnej hmotnosti na normálne hodnoty. V budúcnosti si niektoré dievčatá naďalej udržiavajú svoju váhu na dolnej hranici normy, niektoré sa úplne zotavia, existujú však prípady prudkého nárastu hmotnosti so sprievodnou depresiou. Po liečbe potrebujú dievčatá pravidelný dohľad psychológa, pretože psychotraumy môžu obdobia depresie viesť k obnoveniu anorexie. Ak sa u chlapcov vyskytnú príznaky anorexie, je nevyhnutná urgentná konzultácia s psychiatrom, pretože vo väčšine prípadov ide o príznak duševnej choroby.

Mechanizmami podobnými anorexii dochádza k dysmorfománii. Ako už bolo uvedené, niekedy je založená na skutočných, ale jemných chybách vzhľadu (pehy, odstávajúce uši atď.), Ale niekedy nie je spojená so skutočnými dôvodmi. Tínedžeri podľa svojej vytrvalosti a prítomnosti deformácií myslenia vymýšľajú rôzne spôsoby, ako sa s touto „škaredosťou“ vysporiadať. Niekedy sa jedná o špeciálne účesy, oblečenie atď., V niektorých prípadoch sa tínedžer môže pokúsiť „chybu“ chirurgicky napraviť. V závažnejších prípadoch nadobúda boj proti jeho vlastnému deficitu absurdný a domýšľavý charakter: tínedžer prestáva vychádzať z domu, pretože „všetci si ho dávajú pozor“, zakrýva si tvár vreckovkou, dáva mu na nos štipce na bielizeň („upravuje svoj tvar“) atď. Viera v prítomnosť chyby sa prakticky vzpiera racionálnemu vysvetleniu. Keď dospievajúci alebo jeho rodičia kontaktujú sťažnosti tohto druhu, je potrebná urgentná konzultácia s psychiatrom.

Pri patopsychologickom vyšetrení sa poruchy pamäti a pozornosti zvyčajne nezistia. Dôkladné štúdium procesov myslenia je nevyhnutné, pretože skreslenia sa vyskytujú často (vo forme viacúrovňových, viacrozmerných súdov, orientácie na slabé znaky atď.). Sebavedomie sa podceňuje. Pri skúmaní CHOP sa zaznamená schizoidný, citlivý, niekedy labilný alebo psychastenický typ zvýraznenia. Pri popise TAT obrazov sú niekedy zaznamenané porušenia emočného vnímania, projekcie myšlienok vzťahov.

Pri hraničnej úrovni porúch a včasnej liečbe je možné úspešné zotavenie. Na psychotickej úrovni dlhodobá liečba a dynamické pozorovanie okresného psychiatra.

Jednou z úloh školského psychológa je poradiť adolescentom so deviantným správaním a odkázať ich na vyšetrenie k psychiatrovi v prípade zistenia prejavov duševných chorôb.

Skúmali sme teda vlastnosti disharmonického duševného vývoja osobnosti. Prejavy tohto typu odchýlky sú veľmi rozmanité a niektoré sú diametrálne odlišné. Hlavná príčina disharmonického duševného vývoja je však častá, spočíva v poruchách fungovania vyššej nervovej činnosti.

7.4. Zdôraznenie

Pre dospievanie sú charakteristické niektoré špecifické odchýlky v duševnom vývoji. Ak bolo v mladom veku zaznamenané akékoľvek porušenie duševného vývoja, môže sa to do dospievania trochu zmeniť. Obdobie od 11 do 14 rokov (+2 roky) patrí dospievaniu. V tejto dobe prebieha viacúrovňová reštrukturalizácia tela, formovanie osobnosti je ukončené. Na hormonálnej úrovni sa aktivuje činnosť hypofýzy, pohlavných žliaz a štítnej žľazy. To vedie k výraznému zvýšeniu výšky a telesnej hmotnosti, výskytu sekundárnych sexuálnych charakteristík. V tomto veku dochádza k ďalšiemu rozvoju pamäti, najmä sémantickej, dobrovoľnej pozornosti, motoriky. Logické a abstraktné myslenie sa aktívne rozvíja. Tínedžer je už celkom schopný vnímať matematické, fyzikálne a filozofické abstraktné pojmy..

K zmenám dochádza na strane motivačnej sféry jednotlivca - spolu s výchovnou motiváciou sa začína do popredia dostávať potreba komunikácie s rovesníkmi, asimilácia hodnôt a noriem adolescentného prostredia. Vo vzťahu k rodičom sa príznaky emancipačnej reakcie objavujú v rozmedzí od obhajoby pohľadu na určité problémy až po útek z domu. V súvislosti s aktívnym formovaním osobnosti v tomto období sa zostrujú črty charakteru, jeho zvýraznenie. Je to spôsobené tým, že v dospievaní dochádza k intenzívnej formácii organizmu i osobnosti, ktorej účelom je prechod zo stavu dieťaťa k dospelému človeku. Závislosť od rodičov a ostatných dospelých sa postupne nahrádza orientáciou na rovesníkov a v budúcnosti na seba.

Táto transformácia kladie veľké nároky na adolescentov centrálny nervový systém, ako aj na systém jeho hodnôt, noriem a presvedčení, ktorý sa formoval už skôr..

Zdôraznenie charakteru - ide o extrémne varianty normy, v ktorých sú nadmerne posilňované určité charakterové vlastnosti.

Dospievajúci majú zároveň zvýšenú citlivosť na určité psycho-traumatické vplyvy s dobrou odolnosťou voči ostatným. Pri každom type zvýraznenia existujú jedinečné, na rozdiel od iných typov, „slabé stránky“.

Zvýraznenie sa zvyčajne objavuje v dospievaní, počas formovania postavy, a s pribúdajúcim vekom sa mierne vyhladzuje. Štúdie prízvukov sú venované dielam K. Leonharda, A.E. Lichko, A.A. Alexandrova a ďalší. Frekvencia prízvukov u dospievajúcich je odlišná. Medzi študentmi bežných škôl sa počet adolescentov s prízvukom pohybuje od 42 do 62%. Medzi adolescentmi s deviantným správaním tvoria akcentuáti 66% a medzi adolescentmi, ktorí sa dopustili priestupku - 87% (štúdie N.Ya. Ivanov, A.K. Vdovichenko atď.).

Na rozdiel od psychopatií nie sú prízvuky choroby, ale sú normálnymi variantmi. Kritériá na rozlíšenie medzi prízvukom a psychopatiou môžu zahŕňať nasledujúce znaky:

1) akcentácie sa zreteľne prejavujú až v dospievaní a psychopatie - po celý život;

2) prejav charakterových vlastností s prízvukom sa vyskytuje v určitých situáciách a u psychopatií - bez ohľadu na situácie;

3) s prízvukom sa sociálne neprispôsobenie zriedka vyskytuje a je možný návrat k normálu; s psychopatiou je spoločenské prispôsobenie oveľa bežnejšie;

4) s akcentom na poruchy správania vznikajú dekompenzácie ako reakcia na striktne definovaný typ psychotraumatickej situácie, s psychopatiou - s akoukoľvek psychotraumou a niekedy bez zjavného dôvodu.

Na diagnostiku prízvukov v dospievaní je žiaduce použiť metódu psychodiagnostického dotazníka (PDO) (A.E. Lichko), je však možné použiť aj Shmishekovu metódu.

Typy zvýraznení dospievajúcich postáv podľa CHOP:

Typy zvýraznených osobností podľa K. Leonharda:

Je možná existencia zmiešaných typov zvýraznení: hypertymicko-cykloidné, labilne citlivé, astenicko-hysteroidné atď..

A.E. Lichko vyčleňuje 20 variantov takýchto zmiešaných typov. Poďme stručne opísať každý z hlavných typov zvýraznení.

Hypertymický typ. Adolescenti s týmto dôrazom sa vyznačujú dobrou náladou, vysokou vitalitou a nepotlačiteľnou aktivitou. Silne vyjadrili extraverziu, túžbu po neformálnom vedení v spoločnosti svojich rovesníkov. Vysoká mobilita nervových procesov vedie k tomu, že sa ľahko adaptujú na nové a rýchlo sa meniace prostredie. Sebavedomie je trochu nadhodnotené, plány do budúcnosti sú optimistické a rýchlo sa menia.

Poruchy adaptácie vznikajú pri pokuse o uvedenie takýchto dospievajúcich do prísne regulovaného režimu, obmedzenie ich činnosti, ako aj pri vykonávaní monotónnych činností v samote a prejavujú sa únikmi, poruchami správania.

Cykloidný typ. Zvyčajne sa vyznačuje krátkodobými (1 - 2 týždňami) zmenami nálady - od povýšenia až po depresiu. Vo fáze nízkej nálady dochádza k poklesu pracovnej kapacity, strate záujmu o školu, koníčky a spoločnosť. Zlyhania a menšie konflikty je ťažké zažiť a môžu viesť k úvahám o ich vine, podradnosti. V tejto fáze sú zmeny životných stereotypov (sťahovanie, zmena školy atď.) Zle tolerované. V manickej fáze sú cykloidní adolescenti podobní hypertymickým. Sebaúcta sa na prvý pohľad môže zdať protichodná: tínedžer sa hodnotí ako aktívny a pasívny, spoločenský a utiahnutý zároveň. Bližší pohľad na trvanie výkyvov nálady.

Labilný typ. Hlavnou črtou tohto typu je extrémna variabilita nálady, ktorá sa môže počas dňa niekoľkokrát zmeniť zo zanedbateľných a nepostrehnuteľných dôvodov pre ostatných. Adolescenti tohto typu určite pociťujú vzťah k sebe od iných ľudí a prudko na ne reagujú. Majú vysokú potrebu súcitu, empatie k blízkym. Títo dospievajúci sa neusilujú o vedenie, uprednostňujú vrúcne emočné kontakty s malou skupinou priateľov. Dekompenzácia môže byť spôsobená emocionálnym odmietnutím zo strany významných osôb, stratou príbuzných. Dekompenzácia sa prejavuje zvýšenou emocionálnou labilitou, možnými sú záchvaty plaču, zmeny nálady, pokusy o samovraždu, opustenie domu.

Citlivý typ. Tento typ má dve hlavné črty - vysokú ovplyvniteľnosť a nízku sebaúctu. Medzi cudzincami sa v neznámom prostredí prejavuje izolácia a úzkosť. Aj povrchné, formálne kontakty sú s cudzími ľuďmi ťažké. Sú celkom spoločenskí a úprimní k známym. V sebaúcte majú adolescenti tohto typu v sebe najrôznejšie nedostatky, najmä v oblasti vôľových vlastností. Situácia nespravodlivých obvinení a neželaná pozornosť ostatných môžu viesť k dekompenzácii. To vedie k depresívnym zážitkom, niekedy k poruchám správania.

Psychastenický typ. Pre dospievajúcich tohto typu je charakteristická nerozhodnosť, sklon k uvažovaniu (teda k dlhému a bezvýslednému uvažovaniu), strach o budúcnosť - svoju a svojich blízkych, sklon k introspekcii. Nerozhodnosť sa zvlášť silne prejavuje, keď je potrebné urobiť nezávislú voľbu. Dekompenzácia je spôsobená potrebou rýchleho rozhodovania, zodpovednosti za ostatných (menovanie vedúceho partnerskej skupiny). Keď úzkosť stúpa, ľahko vzniknú posadnutosti a rituály (pozri kapitolu 7). Sebaúcta je trochu podceňovaná, niekedy protirečivá - nezahŕňajú sa len skutočné vlastnosti, ale aj požadované vlastnosti..

Asteno-neurotický typ. Hlavnými znakmi sú zvýšená únava, podráždenosť, úzkosť zo zdravotného stavu. Únava je zjavná najmä počas psychického stresu a v konkurenčnom prostredí. Potreba dosiahnuť vysoké výsledky vedie k dekompenzácii (kurzy na prestížnych lýceách, gymnáziách). S únavou sa z nepodstatného dôvodu objavujú ohniská podráždenosti, zvyšuje sa úzkosť zo zdravotného stavu, môže sa vyskytnúť neuróza.

Schizoidný typ. Je poznačený izoláciou a nedostatkom intuície v procese komunikácie. Je ťažké nadviazať neformálny emocionálny kontakt, najmä s rovesníkmi. Empatia nie je dobre vyvinutá. Vnútorný svet tínedžera je takmer vždy uzavretý pre ostatných a je naplnený fantáziami, záľubami.

Je najťažšie znášať situácie spojené s potrebou nadviazania emocionálnych neformálnych kontaktov (pobyt v liečebnom tábore, sanatóriu) alebo s túžbou rodičov napadnúť vnútorný svet tínedžera alebo obmedziť jeho záľuby..

Sebaúcta je primeraná. Na rozdiel od psychopatie sa porucha myslenia nikdy nehlási..

Typ epileptoidu. Hlavnou črtou je tendencia k postupnému hromadeniu podráždenia a hľadaniu predmetu, na ktorom sa dá zničiť zlo. Vyskytujú sa útoky nahnevanej, melancholickej nálady. Emočné výbuchy sú časté a dlhodobé. Vedenie sa prejavuje ako túžba vládnuť nad rovesníkmi. Zotrvačnosť duševných procesov sa prejavuje pri všetkých druhoch činnosti. Na vyrovnanie zotrvačnosti sa môže vyskytnúť pedantita, tendencia k vyššej presnosti.

Zmena prostredia (zmena miesta bydliska, školy), narodenie menších detí v rodine môže viesť k dekompenzácii. Dekompenzácia sa často prejavuje zvýšenou krutosťou, žiarlivosťou voči mladším členom rodiny.

Hysteroidný typ. Hlavnými znakmi sú túžba po pozornosti, obdiv, sústredenie na seba. Vonkajšia expresivita, divadelnosť zážitkov nie vždy zodpovedajú skutočnej intenzite pocitov. U dospievajúcich s hysterickým zvýraznením sa často stretávame s nadmerným fantazírovaním ako so snahou prilákať pozornosť. Dekompenzácia nastáva, keď sú títo adolescenti dospelými a rovesníkmi ignorovaní, a prejavuje sa vo forme porúch správania, niekedy v sebaobviňovanie, demonštratívnych útekov z domu.

Nestabilný typ. Hlavnou črtou tohto typu je neustála túžba po zábave, radosti, zmene dojmov. Ak je potrebné plniť povinnosti, povinnosti, dosahovať ciele (stanovené rodičmi), chýba vytrvalosť. Nestabilní tínedžeri často končia v delikventných spoločnostiach, v ktorých zastávajú podriadené postavenie. Týmto dospievajúcim je ľahostajná ich budúcnosť, ich schopnosť predvídať ďalší vývoj situácie je narušená. Ťažká dekompenzácia a poruchy správania sa vyskytujú v podmienkach zanedbávania a prejavujú sa v tuláctve, záškoláctve.

Konformný typ. Tínedžeri tohto typu majú tendenciu nadmerne sa prispôsobovať svojmu okoliu. Žijú podľa pravidla: myslieť „ako všetci ostatní“, konať „ako všetci ostatní“, nevyčnievať zo svojich rovesníkov. Dekompenzácia nastáva, keď sa tínedžer ocitne v priestupkovom prostredí. Ťažko tolerujú nové prostredie, prudký zlom v životných stereotypoch; sebahodnotiace úsudky sú im dostupné iba na základe mienky ostatných.

Zvýraznenie charakteru sa v negatívnej situácii vývoja tínedžera môže zmeniť na psychopatiu. Tento proces u adolescentov úzko závisí od podmienok výchovy, rodinnej situácie, úsilia samotného adolescenta, zameraných na kompenzáciu patologických charakteristík osobnosti. Pretože v dospievaní sú kompenzačné mechanizmy často nedostatočne formované, dochádza k exacerbácii psychopatických vlastností. U dospievajúcich s excitabilnou psychopatiou sú záchvaty hnevu čoraz častejšie a intenzívnejšie, niekedy existuje tendencia k samorezaniu. Cykloidní a schizoidní adolescenti majú väčšiu pravdepodobnosť depresívnych výkyvov nálady. Pri epileptoidnej psychopatii sú útoky zmenenej nálady (pochmúrnosť, hnev, agresia voči slabým) čoraz intenzívnejšie. U hypertymických a nestabilných adolescentov sa zvyšuje riziko vstupu do asociálnej spoločnosti (v porovnaní s detstvom). Možné užívanie alkoholu a drog.

Za priaznivých (pre každý typ psychopatie) podmienok prostredia môže tínedžer zaujať miesto, ktoré vedie k relatívnej kompenzácii za odchýlenie sa od osobnostných vlastností: napríklad triedy v sekcii turistického alebo vojenského športu pre hypertymických adolescentov, schopnosť obmedziť komunikáciu s rovesníkmi v schizoidoch, triedy v dramatický klub pre hysterikov atď..

Úlohou psychológa pri práci s takýmito adolescentmi je nájsť najpriaznivejší druh činnosti, správne kariérové ​​poradenstvo a normalizáciu rodinných vzťahov. U dospievajúcich s citlivým a psychostenickým typom psychopatie sú možné hyperkompenzačné reakcie,

túžba rozvíjať opačné povahové vlastnosti. Za týmto účelom sa venujú úsekom zápasenia, vzpierania atď. Takáto voľba môže byť schválená, ak je to snahou samotného tínedžera, a nie jeho rodičov.

7.5.. POČiatočné prejavy duševných chorôb

Diagnostika duševných chorôb nie je v kompetencii psychológa, je však nevyhnutné sa s nimi oboznámiť, aby sa určila sféra jeho vplyvu a včas sa dospievajúci odvolal k lekárovi. V dospievaní sú duševné choroby (schizofrénia, maniodepresívna psychóza, periodická psychóza atď.) Relatívne častejšie ako u detí, ale ich prejavy v správaní nie sú vždy podobné tým, ktoré sú typické pre dospelých. Pri pozornom prístupe k tínedžerovi zo strany rodičov, učiteľov, psychológov je možné včasné odhalenie a úspešná liečba duševných chorôb. Ich znaky sa prejavujú v správaní dospievajúcich a výsledkoch tvorivosti - kresby, písomné práce atď. Jedným z možných prejavov schizofrénie je vznik myšlienok postoja..

Myšlienky vzťahu - skúsenosť, pri ktorej sú akékoľvek činy druhých, televízne programy atď. Vnímané ako vzťahy priamo s pacientom, ako správy špeciálne pre neho. Dospievanie je „ohrozujúce“ v súvislosti s nástupom schizofrénie, v tomto období sa vyskytuje 5-krát častejšie ako v detstve. Chlapci ochorejú 1,5–2-krát častejšie ako dievčatá. Podľa nedávnych štúdií hrá dedičnosť pri schizofrénii dôležitú úlohu. V niektorých prípadoch môžu vznik schizofrénie vyprovokovať infekcie, intoxikácia, psychické traumy, avšak v 28% prípadov útok začína bez zjavného dôvodu. U detí a dospievajúcich s týmto ochorením sú ešte pred začiatkom aktívneho procesu zaznamenané porušenia vzťahov v rodine. Ide buď o príliš úzku závislosť dieťaťa a matky od seba, alebo o dominantnú hyperprojekciu zo strany matky. V iných prípadoch ide naopak o emocionálny chlad zo strany rodičov, rozporuplnosť verbálnych a neverbálnych správ. Je tiež potrebné mať na pamäti, že tieto poruchy výchovy môžu byť spojené so schizoidným akcentom u matky..

Prejavy schizofrénie u dospievajúcich sú veľmi rozmanité, spoločné sú pre nich emocionálno-vôľové poruchy a poruchy procesu myslenia. Je potrebné venovať pozornosť náhlym zmenám v charaktere a správaní adolescenta: strata záujmu o učenie a komunikáciu s rovesníkmi, emočný chlad a agresivita voči blízkym. Pri akútnom záchvate schizofrénie, halucinácií sa objavujú aktívne klamné vyhlásenia, ktoré si vyžadujú hospitalizáciu

na psychiatrické oddelenie. Pri neurózovom a psycho-podobnom priebehu ochorenia sa tínedžer môže na začiatku dostať do zorného poľa školského psychológa, poradenskej služby, polície, pretože pokračuje v štúdiu viac či menej úspešne v bežnej škole. Pri forme schizofrénie podobnej neuróze sa zaznamenávajú stavy ako obsedantné myšlienky na samovraždu, predstavy o postojoch (presvedčenie, že všetci okolo nich venujú pozornosť tínedžerovi) a dysmorfomanické ťažkosti. Často existujú zvláštne nadhodnotené záľuby: čítanie filozofickej literatúry, zbieranie, kreslenie schém a máp atď. Tieto záľuby sú neproduktívne, tínedžer nemôže prerozprávať obsah kníh, ktoré prečítal, systematizovať zbierku alebo nakresliť mapu skutočného územia. Na rozdiel od dospievajúcich so schizoidnou psychopatiou pacienti nenájdu v týchto záľubách spoločníkov. Postupne strácajú záujem o všetky ostatné činnosti, komunikácia s rodičmi sa stáva formálnou alebo agresívnou. Pri asteno-neurotickom syndróme sú sťažnosti na zdravotný stav pacientov so schizofréniou spojené s neobvyklými pocitmi v tele („srdce vŕzga“, „črevá sú namáhané“). Tieto pocity sú zvyčajne sústredené v srdci alebo genitáliách. S intenzifikáciou porúch myslenia tiež vzniká bludné vysvetlenie týchto vnemov („Som chorý na AIDS“, „Bol som otrávený“ atď.). Títo pacienti sa odlišujú od dospievajúcich s asténno-neurotickým zvýraznením absenciou vyčerpania a emocionálneho chladu..

Pri psychopatickej forme schizofrénie možno zaznamenať syndróm nestabilného správania: dospievajúci odchádzajú z domu, môžu sa potulovať po meste niekoľko hodín alebo dní. V súčasnosti väčšinou nedodržiavajú asociálne spoločnosti a nedokážu vysvetliť, čo presne robili počas tuláctva. V niektorých prípadoch môžu dospievajúci so schizofréniou páchať trestné činy: krádež, sexuálne akty. Tieto trestné činy sú spáchané väčšinou sami a majú absurdné vysvetlenie: „Chcel som skontrolovať prácu polície.“ Dospievajúci môžu mať nemotivované agresívne alebo autoagresívne správanie. Vo všetkých prípadoch pravdepodobného nástupu schizofrénie je nevyhnutná urgentná konzultácia s psychiatrom. Pri patopsychologickom vyšetrení dospievajúcich so schizofréniou sú zaznamenané ťažkosti pri nadväzovaní kontaktu. Postoj k výskumu je často ľahostajný so selektívnym záujmom o jednotlivé úlohy. Zaznamenávajú sa javy sýtosti, nedostatku cieľavedomosti činnosti. Výkon zvyčajne nie je narušený. Chýba dobrovoľná koncentrácia pozornosti. Mechanické zapamätanie je buď úspešné, alebo typu „high plateau“: 7, 8, 7, 9, 8, kvôli nedostatočnej volatilite zapamätania. V technike „Piktogram“ sa zaznamenáva pokles veľkosti obrázka, obrázky sú často symbolické, fragmentárne a odrážajú poruchy asociatívneho procesu („vývoj“ je lano, pretože je vyrobené zo stočených lán). „Výnimky“ a „zovšeobecnenia“ sa robia na základe slabých vlastností („včela, klinec a vrtuľník sú si podobné - majú zahrotené časti, ale ventilátor nie“). Definície pojmov nie sú emočne nasýtené, spolu s hlavnými znakmi sa vyskytujú slabé a slabé znaky („matka je osoba, ktorá sa stará. Príde z práce domov, nosí zásteru“). Pri vykonávaní metodiky „Klasifikácia“ sa zaznamenávajú rôzne úrovne úsudkov (rozlišujú sa skupiny: „zvieratá“ a „žena + šaty + mop - to je upratovačka, ktorá upratuje“). V závažných prípadoch, s výraznými prejavmi skreslenia myslenia, majú pacienti asociácie na základe súhlasu („spravodlivosť je to, čo je napravo, napravo odo mňa“).

Pri popise obrázkov TAT je narušené vnímanie emócií postáv, ich medziľudské vzťahy. Popisy sú buď formálne lakonické („Muž sedí. Neviem, čo robí“), alebo odrážajú klamné pocity pacienta. Sebaúcta je rozporuplná, predmet popisuje nie jedného, ​​ale dvoch alebo troch rôznych ľudí. Na základe výsledkov vyšetrenia PDO je niekedy možné odhaliť osobnosť tínedžera tak, ako to bolo pred ochorením, výsledky sú však častejšie protichodné a nespoľahlivé.

Vyššie uvedené znaky duševných procesov sa nevyhnutne nevyskytujú súčasne u všetkých dospievajúcich so schizofréniou, ale prítomnosť dokonca 3-4 z nich (so sťažnosťami na zmeny v charaktere a správaní tínedžera) môže slúžiť ako základ pre konzultáciu s psychiatrom. Pacienti so schizofréniou potrebujú lieky a veľmi opatrnú psychoterapiu vykonávanú v nemocničnom prostredí.

Po liečbe dospievajúci pokračujú v štúdiu podľa bežných učebných osnov, a to buď v škole alebo doma, v závislosti od závažnosti porúch správania. Ak je pacient so schizofréniou naďalej pod dohľadom školského psychológa a okresného psychiatra, je potrebné ho opätovne vyšetriť so známkami zhoršenia alebo (v prípade stabilného stavu) raz za 3 mesiace. Ak dôjde k zhoršeniu stavu (objavenie sa nových príznakov, nárast porúch myslenia, nárast apatie), je potrebné o tom informovať rodičov a ošetrujúceho lekára. Akékoľvek psychokorekčné opatrenia sú neúčinné a niekedy nebezpečné. Práca s touto kategóriou pacientov si vyžaduje vysoko kvalifikovaného psychoterapeuta. Hlavným zameraním úsilia psychológa v týchto situáciách môže byť práca s rodičmi, normalizácia rodinných vzťahov, formovanie pokojného a pozorného postoja k pacientovi..

Maniodepresívna psychóza (MDP) u dospievajúcich je pomerne zriedkavé ochorenie. Vyznačuje sa zmenou manických a depresívnych fáz. V manickej fáze je dospievajúci rozrušený, zaznamenajú sa zhovorčivé, motorické a sexuálne poruchy. Nálada môže byť buď veselá, alebo nahnevaná, podráždená. V tomto období sa vyskytujú nemotivované poruchy správania: tínedžer preskočí školu, bojuje, začne piť alkohol atď. Je potrebné poznamenať, že s cykloidnou akcentáciou alebo psychopatiou boli takéto fázy zaznamenané už od detstva, ale prechod medzi fázami prebiehal postupne, v priebehu týždňov. Pri TIR u adolescentov nastáva prechod z manickej fázy do depresie za 1-2 dni, niekedy dokonca za niekoľko hodín. V depresívnej fáze dospievajúci takmer nekomunikuje s ostatnými, často odmieta jedlo. Vyjadrujú sa myšlienky na obžalobu, myšlienky na samovraždu, niekedy sa k nim pridružujú sťažnosti na zdravotný stav, vážne smrteľné choroby. Liečba TIR by sa mala vykonávať v psychiatrickej liečebni.

Pri patopsychologickom vyšetrení adolescentov s MDP sa do popredia dostávajú zmeny v rýchlosti duševných procesov; zrýchlenie tempa myslenia, senzomotorika v manickej fáze a prudké spomalenie v depresívnej fáze. Možné sú poruchy pozornosti a pamäte. Narušenia myslenia nie sú zaznamenané. Sebavedomie sa v manickej fáze prudko preceňuje a v depresívnej fáze sa podceňuje. Pred prepustením z nemocnice je potrebné projektívne vyšetrenie, aby sa zistila latentná depresia.

Po prepustení môžu adolescenti úspešne navštevovať bežnú školu, mali by byť však spolu s rodičmi upozornení na potrebu pravidelných liekov a na prvé príznaky depresie a manických stavov..

V období intenzívnej puberty môžu adolescenti, ktorí utrpeli v detstve traumatické poranenie mozgu alebo ťažké infekcie (pozri kapitolu 6), pravidelne periodicky trpieť psychózou. Je charakterizovaná akútnymi záchvatmi so zhoršeným vedomím, motorickým vzrušením, živými vizuálnymi a sluchovými halucináciami, sprevádzanými somatickými poruchami - horúčkou, zmenami chuti do jedla. Takíto pacienti na vrchole svojho stavu nie sú v kontakte a potrebujú urgentnú hospitalizáciu v psychiatrickej liečebni..

Útok sa vyvíja náhle - v priebehu niekoľkých hodín, niekedy aj minút, trvá 1-2 týždne a končí úplným zotavením, ale pri opakovanom vystavení stresovým faktorom: prepracovanie, prehriatie, choroby s vysokou teplotou - útoky sa môžu opakovať. Pri patopsychologickom vyšetrení tieto deti vykazujú silné vyčerpanie duševných procesov, mierne poruchy pamäti a pozornosti. Inteligencia je buď normálna, alebo na úrovni hraničnej mentálnej retardácie (v závislosti od závažnosti organických lézií centrálneho nervového systému). Narušenia myslenia nie sú zaznamenané. Emócie sú labilné. Sebaúcta je vo všeobecnosti primeraná. Pri skúmaní PDO sa zaznamená asténno-neurotický, labilný a nestabilný typ zvýraznenia s vysokým indexom „B“ -1. Po útoku môže tínedžer pokračovať v štúdiu na škole, kde študoval predtým. Zvyčajne sa táto choroba zastaví na konci puberty..

Organické lézie centrálneho nervového systému, ktoré sa zvyčajne prejavujú v dospievaní, zahŕňajú poruchy ako diencefalický syndróm a reumatická chorea..

Diencefalický syndróm je spojený s organickým poškodením hlbokých subkortikálnych štruktúr (hypofýza-hypotalamický systém). V dospievaní sa prejavuje vo forme porúch endokrinného systému (obezita, spomalenie alebo zrýchlenie puberty atď.), Cerebrasténie a periodických záchvatov narušeného vedomia. Môžu to byť záchvaty horúčky, zimnica, bolesti srdca, silné závraty atď. Sú sprevádzané silným strachom zo smrti, niekedy zmenou času. Liečba tohto stavu je zodpovednosťou neuropatológa..

Reumatická chorea nastáva, keď je mozog poškodený v dôsledku reumatického procesu a prejaví sa hyperkinézou (násilné, zámerne nekontrolované pohyby). U takýchto dospievajúcich sa rukopis mení - stáva sa veľký, nerovný, písmená sa nezmestia do riadku. Často grimasy, padajú rôzne predmety a môžu kričať určité zvuky. Vytvára sa tak dojem nedisciplinovanosti študenta alebo jeho vedomej túžby narušiť hodinu. V patopsychologických a neuropsychologických štúdiách je zaznamenaná vyčerpanosť (zvyčajne hypersténického typu) a motorické poruchy. Liečba tohto ochorenia by mala byť vykonaná reumatológom a neurológom. Po liečbe môžu deti pokračovať v úspešnom štúdiu v bežnej škole.